Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )
20 september 2020 Nyhet

Barnombudsmannen kommenterar statsbudgeten 2021

Idag lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. I budgetpropositionen finns flera satsningar som rör barn. Sedan första januari är barnkonventionen lag och i enlighet med den ska barns rättigheter beaktas i regeringens budget.

Barnombudsmannen fick i juli ett regeringsuppdrag att analysera och redogöra för konsekvenserna av covid-19-pandemin för barn och unga i Sverige utifrån ett barnrättsperspektiv. Barn i utsatta situationer och med särskilda behov ska vara i fokus. En del i detta arbete innebär att vi kommer att gå igenom och analysera regeringens ekonomiska stimulans- och åtgärdspaket och hur de påverkar barn och unga. 

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har informerat oss om att det finns risk att barn och unga inte får sina behov utredda och tillgodosedda under pandemin. Detta är ett av de områden vi bevakar och analyserar i vårt arbete med anledning av covid-19. 

Vi är positiva till att regeringen ger extra medel till kommunerna och regionerna i budgetpropositionen. Vår förhoppning är att dessa medel används på ett sätt som stärker skyddssystem för barn, till exempel säkerställer tillgång till hälso- och sjukvård, inklusive psykiatriskt stöd genom exempelvis BUP, samt socialtjänstens arbete att stötta barn och föräldrar i utsatta situationer. Här vill vi lyfta fram att fackförbundet Vision förra veckan publicerade en rapport som visar att socialchefer varnar för bristande resurser. I rapporten framkommer att en tredjedel av socialcheferna anser att det är svårt att göra bedömningar och utredningar enligt de krav lagen ställer. Framförallt är det insatser riktade mot barn och unga samt äldre som drabbas.

Bristande resurser i socialtjänsten är inte något nytt problem, men det blir extra tydligt under pandemin. Detta har vi också fått information om i dialog med andra aktörer. I vårt arbete med anledning av covid-19 är vi i ständig kontakt med andra myndigheter, civilsamhällesorganisationer, kommuner och regioner. 

Vi vill också uppmana regeringen, riksdagen, kommuner och regioner att i sitt budgetarbete göra väl genomarbetade barnrättsliga analyser med barnkonventionen som grund. Detta är viktigt för att säkerställa att åtgärder som genomförs är i enlighet med barnkonventionen och att satsningar görs för att minimera konsekvenser för barn i pandemins spår. 

Idag möts också vi inom ENOC, Europeiska nätverket för barnombudsmän. En av de saker vi kommer att diskutera under vårt tvådagarsmöte är hur barnrättsliga analyser kan genomsyra övergripande strategiska åtgärder och budgetarbete på nationell nivå.