Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
12 december 2023 Nyhet

Barnombudsmannens remissvar betänkandet Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel

Utredningen om preventiva tvångsmedel konstaterar att viss slags grov brottslighet ökat i omfattning och komplexitet, och att de brottsbekämpande myndigheterna står inför stora svårigheter.

Barnombudsmannen delar oron över brottsutvecklingen i samhället, men tar inte ställning till utredningens bedömningar i fråga om behovet och den förväntade effektiviteten av de förslagna åtgärderna. Vi tar inte heller ställning till de enskilda förslagen.

När det gäller frågan om proportionalitet och utredningens överväganden för att begränsa intrånget i enskildas integritet lyfter vi följande:

Utredarens analys av förslagens konsekvenser för barns rättigheter är alltför ytlig. Det saknas resonemang om vad åtgärderna mer konkret skulle innebära för barn, hur negativa följder kan undvikas eller kompenseras för, liksom hur olika omständigheter har värderats i förhållande till barnets bästa.

De långsiktiga konsekvenserna av utredningens förslag framstår som ovissa, särskilt då de inte kan betraktas fristående. På senare tid har en rad lagändringar med potentiellt stor påverkan på enskildas, inklusive barns, integritet genomförts – eller är på väg att genomföras – och den sammantagna betydelsen av dessa är svår att överskåda.

Läs remissvaret betänkandet Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel 2 (SOU 2023:60)