Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
8 juni 2023

Betänkande av Flerbrottsutredningen-Skärpta straff för flerfaldig brottslighet- Barnombudsmannen avstyrker förslagen.

Barnombudsmannen ifrågasätter inte att den nuvarande ordningen för straffvärdebedömning vid flerfaldig brottslighet kan medföra att den tillkommande reaktionen på ytterligare brott blir för begränsad och att regleringen därför kan behöva ses över. Alla lagförslag som berör barn måste dock föregås av noggranna analyser av vilka konsekvenser som de föreslagna ändringarna skulle kunna få för barn och deras rättigheter
I det aktuella betänkande saknas helt en analys av konsekvenser för barn och deras rättigheter. Barnombudsmannen finner detta anmärkningsvärts i synnerhet med tanke på att de föreslagna lagändringarna kan innebära långtgående konsekvenser för barn och unga. Vi uppmanar regeringen, om den avser att gå vidare med förslagen, att genomföra en barnkonsekvensanalys. 

Vi vill påminna om att det i strategin för att stärka barnets rättigheter betonas att lagstiftningen är statens främsta instrument för att garantera att barnets rättigheter tillgodoses i alla verksamheter, beslut och åtgärder som rör barn.  Vidare betonas att det är viktigt att hela lagstiftningskedjan, från utredningsdirektiv till beslut i riksdagen, präglas av ett barnrättsperspektiv.

Avsaknaden i betänkandet av en konsekvent och sammanhållen analys av alla de tänkbara effekter som lagförslaget kan få för barn och deras rättigheter leder till att viktiga aspekter missas.

Mot denna bakgrund avstyrker Barnombudsmannen förslagen.

Läs remissvaret här