Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
28 oktober 2022

Justitieombudsmannen har fattat beslut i två ärenden som rör polisens tillämpning av barnkonventionen

Ett av Justitieombudsmannens (JO) beslut rör ett barn som fick teckentolka information om husrannsakan till sin döva mamma. Polisen genomförde en husrannsakan i en bostad där mamman och hennes fyra barn befann sig. En av poliserna bad det äldsta barnet att teckentolka information om husrannsakan åt mamman.

JO anser att det inte var förenligt med barnkonventionens bestämmelse om barnets bästa att låta pojken tolka på det sätt som gjordes. JO anser dock att det i det här fallet inte finns tillräckliga skäl att kritisera polisens agerande, JO har vägt in att det inte finns något regelverk om att använda barn som tolk samt att informationen som lämnades var allmänt hållen och syftade till att snabbt och enkelt förklara varför poliserna var i bostaden.

I sin bedömning anger JO bland annat att det som huvudregel inte kan anses förenligt med principen om barnets bästa att ett barn tolkar åt en anhörig vid kontakter med myndigheter. Det finns till exempel en risk för att barnet får information om sina anhöriga som det inte bör få eller riskerar att känna ansvar för.

Under rubriken ”Avslutande kommentarer” skriver JO i beslutet:

”Jag ser positivt på att Polismyndigheten bedriver ett arbete i syfte att säkerställa att barns bästa konsekvent beaktas i verksamheten. En husrannsakan i en bostad är en ingripande åtgärd som kan innebära stort obehag för den som berörs. Det gäller särskilt för barn som finns i bostaden. Jag ser det därför som särskilt viktigt att Polismyndigheten i sitt arbete säkerställer att barnkonventionens bestämmelser beaktas vid planering och verkställighet av en husrannsakan. Jag kan komma att återkomma till frågan i min tillsyn över Polismyndigheten.”
 
Det andra beslutet gäller kroppsvisitation av två barn. Poliserna kroppsvisiterade personer på en plats för att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen eller andra farliga föremål.

JO gör bedömningen att kroppsvisitationen av barnen inte var oförenlig med barnkonventionen.

–  De hänsyn som enligt barnkonventionen ska tas till barnets bästa och barnets rätt till sin integritet måste ges särskild vikt vid avvägningen av det behov som finns av att genomföra en kroppsvisitation. Dessa hänsyn väger tyngre ju yngre barnet är. I det aktuella fallet bedömer jag att det var nödvändigt med en kroppsvisitation för att kontrollera om någon bar på en kniv eller annat vapen, säger Per Lennerbrant, JO.

Läs beslut ett här:  

Läs beslut två här:  

Ytterligare information på Justitieombudsmannens hemsida.