Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
9 juni 2023

Kunskapen om barnkonventionen måste öka inom rättsväsendet

Sedan barnkonventionen blev lag första januari 2020 samlar Barnombudsmannen rättspraxis från högsta instanser i Sverige för att följa hur barnkonventionen tillämpas. Av 73 avgöranden i högsta instans berörs barnkonventionen på ett övergripande sätt i 35 stycken. I endast nio avgöranden förs ett utvecklat resonemang utifrån barnkonventionen. 

– Kunskap om barns rättigheter måste öka inom rättsväsendet. En avgörande del i arbetet att uppfylla barnkonventionen som lag är att säkerställa att domstolar har gedigen kunskap om barns rättigheter. Barnets bästa ska prövas noggrant vid bedömningar i domstolsavgöranden. Även barnets rätt att framföra sin åsikt måste säkerställas, säger Elisabeth Dahlin, barnombudsman.

Barnombudsmannens sammanställning och bedömning av avgöranden i högsta instanser visar att det i majoriteten av domstolsavgöranden inte förs utvecklade resonemang utifrån barnets bästa. Barnkonventionen som lag innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta rättigheterna i barnkonventionen vid bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn direkt eller indirekt. I avgöranden behöver det finnas tydliga resonemang om hur barnets bästa har beaktats, vägts mot andra intressen och hur beslutet motiverats.

Våren 2020 lämnade Barnombudsmannen förslag till regeringen om vad som måste göras för att stärka barnets rättigheter inom rättsväsendet:

  • Förtydliga domstolens utredningsansvar. I detta ska framgå vad som krävs för att ett beslutsunderlag anses vara tillräckligt.
  • Säkerställ barnets delaktighet i hela processen. Barnet ska skyddas i rättsprocessen och inte från processen. Barnet ska skyddas i domstolen och inte från domstolen.
  • Stärk kompetensen hos domstolarna när det gäller barn och barns rättigheter. Stärk också kompetensen om hur våld påverkar barn.
  • Utred möjligheten att inrätta specialdomstolar i ärenden som rör barn.

- Bristande kompetens riskerar inte bara barns rättssäkerhet utan också deras liv, hälsa och välmående. Detta är oacceptabelt. Nu måste förändring ske, säger Elisabeth Dahlin.

I övriga 29 av 73 avgöranden nämns barnkonventionen till exempel endast i samband med redogörelse för rättslig reglering eller av en part i målet, men ingår inte uttryckligen i domstolens bedömning.