Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
3 april 2023

Utkast till lagrådsremiss saknar konsekvensanalyser för barn och deras rättigheter

Barnombudsmannen avstyrker förslagen i lagrådsremissenUtkast till lagrådsremiss Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl”.

I artikel 3 i barnkonventionen slås det fast att vid beslut som rör barn ska prövningar av barnets bästa genomföras. Utkastet till lagrådsremiss innehåller inte sådana prövningar. Förslag som är så ingripande som i denna lagrådsremiss måste föregås av noggranna överväganden när det gäller konsekvenser för barn och deras rättigheter för att säkerställa att förslagen är i enlighet med barnkonventionen.

Vi ifrågasätter starkt att de aktuella förslagen har lagts fram trots att analyser av konsekvenserna för barn och barns rättigheter saknas. Sådana analyser är helt nödvändiga för ett fortsatt författningsarbete. Det är också mycket problematiskt att remisstiden har varit så kort – endast fem veckor. Det kan ifrågasättas om beredningskravet i regeringsformen är uppfyllt med tanke på den korta remisstiden.

Läs remissen i sin helhet