Bryt tystnaden (2014)

Barn och unga om samhällets stöd vid psykisk ohälsa

Barnombudsmannen har under 2013 granskat hur de mänskliga rättigheterna respekteras för barn och unga som upplever psykisk ohälsa. Vi har mött barn och unga med erfarenhet av hela vårdkedjan – från elevhälsan till psykiatrisk tvångsvård – och lyssnat till hur de upplever samhällets stöd.

Barnens berättelser ger en inblick i hur barn och unga själva upplever den hjälp de har fått – vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras i samhällets stöd för barn med psykisk ohälsa. Det handlar om den snåriga vägen till vård, om vikten av att bli tagen på allvar i mötet med vården, och om den vanmakt tvångsvård och tvångsåtgärder kan ge upphov till. 

I vår analys utgår vi från de teman som barnen identifierat och diskuterar dessa ur ett barnrättsperspektiv. Vi lägger också fyra viktiga förslag till förändring som kan förbättra situationen för barn och unga som upplever psykisk ohälsa. 

Beställ eller ladda ner rapporten