Respekt (2016)

Barnombudsmannen har i årets fördjupningsarbete mött 97 barn och unga med funktionsnedsättning. Det är barn som begär och förtjänar respekt. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut.

Barnen vi har träffat berättar att de vill mötas med förväntningar. De vill få information. Få vara delaktiga. De vill få leva i trygghet och slippa fördomar, kränkningar och våld. 

Vår slutsats är att det krävs genomgripande förändringar i attityder, kunskap och lagstiftning om barnkonventionen ska förverkligas för barn med funktionsnedsättning. I grunden handlar det om att barn med funktionsnedsättning har samma rätt till en egen identitet, till utveckling och till skydd som alla andra barn.

Beställ eller ladda ner rapporten Respekt (2016)

Förenklad version för dig under 18 år 

Våra förslag

Rätten till identitet
• Tydliggör barns rättigheter i nationell strategi för funktionshinderspolitiken
• Utred hur barns rätt till information och delaktighet kan stärkas i lagstiftningen
• Skärp kompetenskraven för professionella som arbetar med barn
• Informera barn om sina rättigheter och ge Barnombudsmannen rätt att driva enskilda ärenden

Rätten till utveckling
• Följ upp kunskapsresultat och möt barn med förväntningar
• Förbjud skolor att neka barn plats på grund av funktionsnedsättning
• Analys och åtgärder mot obefogade skillnader mellan flickor och pojkar i diagnostisering och stöd
• Stärkt stöd till barnens föräldrar: samordnare och utbildning

Rätten till skydd
• Den nationella strategin för funktionshinderspolitiken och strategin mot mäns våld mot kvinnor måste uppmärksamma barn med funktionsnedsättnings utsatthet för våld i nära relation
• Elevhälsa tillgänglig på barnens villkor
• Barn med funktionsnedsättning ska inte ha sämre skydd än andra barn mot kränkningar i skolan
• Inför tydligt förbud i skollagen mot allt våld
• Förbjud isolering av barn i samhällsvården

Barnombudsmannen berättar om rapporten