I kommuner och regioner

Kommuner och regioner ansvarar för de flesta frågor som direkt rör barn och ungdomar i Sverige. Därför är det viktigt att beslut och verksamheter inom kommuner och regioner utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Staten har det övergripande ansvaret och ska se till att barnkonventionens principer införlivas i den nationella lagstiftningen. Men det är arbetet på regional och lokal nivå som ytterst avgör hur väl Sverige lever upp till barnkonventionens principer och krav. Inte minst eftersom det är på den regionala och lokala nivån som barn och unga i första hand kan göra sina röster hörda.

Ledningens ansvar
Det är regionens eller kommunens styrelse och fullmäktige som ska se till att alla styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag lever upp till det som står i barnkonventionen. Politikerna bör också utforma en övergripande policy för hur barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och för hur arbetet ska utvärderas.

Inte bara traditionell barnverksamhet
Det är viktigt att understryka att barnperspektivet inte enbart är relevant inom traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. Barn och unga berörs i allra högsta grad av beslut i tekniska förvaltningar, till exempel i frågor gällande trafik, stadsplanering och miljö.

Kunskapslyftet Barnrätt i praktiken

Fyra glada tjejer

Under 2017–2019 har Barnombudsmannen i uppdrag att höja kunskapen om barnrätt i myndigheter, kommuner och regioner.

Kunskapslyftet

Barnrätt i praktiken viktig del av Barnrättsdagarna

Kenneth Ljung
Kunskapslyftet på Barnrättsdagarna