I myndigheter och länsstyrelser

Det är staten som, genom regeringen, har det yttersta ansvaret för att Sverige uppfyller förpliktelserna i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Det innebär att hela den statliga förvaltningen inklusive alla myndigheter har ett ansvar för att barnkonventionen efterlevs.

Barnkonventionens artiklar gäller alla frågor som rör barn, inte bara skola, barnomsorg och andra traditionella ”barnverksamheter”. Detta betyder i sin tur att i stort sett alla myndigheter ska delta i arbetet med att förverkliga barnkonventionen.

Ledningens ansvar
Det är myndighetens ledning som ansvarar för att barnkonventionen får genomslag i alla delar av verksamheten. Ett sätt att leva upp till det som står i barnkonventionen är att föra in ett systematiskt barnperspektiv i allt beslutsfattande och tillsynsarbete. Myndigheter bör till exempel göra barnkonsekvensanalyser, det vill säga förhandsprövningar av vilka konsekvenser ett tänkt beslut kan komma att få för barn och unga.

Delaktighet är viktigt
Barns och ungas inflytande och delaktighet är en viktig del av arbetet med att införa ett barnperspektiv i verksamheten. Oavsett uppgift och verksamhet har statliga myndigheter en framträdande roll i arbetet med att realisera barns och ungas rätt att komma till tals i frågor som rör dem. Självklart är det viktigt att barn och unga får ett reellt inflytande. De får inte användas som ”dekoration” eller som PR-redskap för beslutsfattare.

Tänk på att underlaget för beslutsfattandet alltid blir bättre om de barn som berörs av beslutet får komma till tals.

Kunskapslyftet Barnrätt i praktiken

Fyra glada tjejer

Under 2017–2019 har Barnombudsmannen i uppdrag att höja kunskapen om barnrätt i myndigheter, kommuner, landsting och regioner.

Kunskapslyftet

Hallå där Rebecka Pomering!

Kunskapslyftet om barnrätt i praktiken fortsätter. Rebecka Pomering, jurist på BO, om arbetet gentemot andra myndigheter 2018.

Om arbetet 2018

Uppstartsträff för nya myndigheter

Uppstartsträff