Kunskapslyftet Barnrätt i praktiken

Under 2017–2019 har Barnombudsmannen i uppdrag av regeringen att stödja kommuner, regioner och särskilt berörda myndigheter med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter utifrån barnkonventionen. Satsningen kallas för Barnrätt i praktiken. Missa inte våra webbseminarier med stöd för dig som vill jobba med barnrätt.

Fyra glada tjejer

Uppdraget bygger på ett förslag från barnrättighetsutredningen som lämnades till regeringen 2016.

Den 13 juni 2018 röstade riksdagen ja till att göra barnkonventionen till svensk lag. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2020.

Stöd till myndigheter, kommuner och regioner

Staten har ansvaret för att Sverige uppfyller FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnkonventionen ska efterlevas i statens verksamheter. Kommuner och regioner ansvarar i sin tur för många frågor som rör barn och ungdomar direkt.

De myndigheter som är med i kunskapslyftet är Migrationsverket, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Skolverket, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Inspektionen för socialförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolinspektion samt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Jämställdhetsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Boverket och Polismyndigheten.

Webbseminarier och barnrättsresa

Barnombudsmannen erbjuder en serie webbseminarier under 2018 och 2019. Webbseminarierna hittar du här

Barnombudsmannens processtöd Barnrättsresan hjälper kommun, region och myndighet att utveckla sitt barnrättsarbete och leva upp till barnkonventionen.
Till Barnrättsresan

Barnombudsmannen har också tagit fram en webbutbildning om barnkonventionen.
Webbutbildningen om barnkonventionen hittar du här

Kontaktpersoner

Frågor om arbetet med myndigheter
kunskapslyft@barnombudsmannen.se

Frågor om arbetet med kommuner eller regioner
kenneth.ljung@barnombudsmannen.se

Länkar

Utvärdering av Barnombudsmannens uppdrag – Barnrätt i praktiken

Kunskapslyftet för barnets rättigheter utvidgas till att omfatta fler myndigheter (regeringen.se)

Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i statliga myndigheters verksamhet (regeringen.se)

Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuners och regioners verksamheter (regeringen.se)

Nya myndigheter omfattas av kunskapslyftet (regeringen.se)

Propositionen för en inkorperering av barnkonventionen (proposition 2017/18:186 regeringen.se)

Barnombudsmannens remissvar på SOU 2016:19 (barnombudsmannen.se)

Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19 regeringen.se)

Strategi för  att stärka barnets rättigheter i Sverige (skrivelse regeringen.se)

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (proposition  2009/10:232 regeringen.se)

Barnkonventionens väg mot svensk lag (regeringen.se)

Webbseminarium: Prövning av barnets bästa

Prövning av barnets bästa webbinar
Se seminariet

Barnkonventionen som lag

Den 13 juni 2018 röstade riksdagen ja till att göra barnkonventionen till svensk lag.

Barnombudsmannen kommenterar lagen

Uppstartsmöte kunskapslyft om barns rätt

Artikel från regeringskansliet.

Uppstartsmöte hos Barnombudsmannen