Kunskapslyft inför barnrättslagen

Nu pågår en treårig satsning – Barnrätt i praktiken – för att höja kompetensen om barnrättsperspektiv i myndigheter, kommuner och landsting inför den kommande barnrättslagen.

Pojkgäng

Satsningen är första steget mot att göra barnkonventionen till svensk lag 1 januari 2020. Regeringen har gett Barnombudsmannen i uppdrag att ansvara för satsningen att förbereda myndigheter, kommuner och landsting inför barnrättslagen. Satsningen kallas för kunskapslyftet Barnrätt i praktiken.

 Sverige har allvarliga brister i skyddet för barn i utsatta situationer. Vi tror att barnrättslagen kan få stor betydelse för dem, säger Barnombudsmannens utredningschef Anna Karin Hildingson Boqvist.

När barnkonventionen blir lag kommer vi kunna få avgöranden i domstol när barns rättigheter kränkts som gör det tydligare vad som gäller.

 Med barnkonventionen som lag måste tjänstemän och beslutsfattare förhålla sig till barnkonventionen på ett annat sätt än i dag. I beslut som rör barn blir det ett tydligare krav på rättstillämpare att utgå från rättigheterna i konventionen, säger barnminister Åsa Regnér.

Barnrättslagen

Regeringsuppdraget grundar sig i ett förslag från barnrättighetsutredningen, som överlämnade sitt betänkande till barnminister Åsa Regnér i mars 2016. Utifrån utredningen har regeringen i juli 2017 beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

Barnrättslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Länkar

Kunskapslyftet inom myndigheter 
Kunskapslyftet inom kommuner och landsting 
Uppstartsmöte inom kunskapslyftet 

Barnrättslagen snart på plats

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Nya myndigheter till kunskapslyftet