Barnkonventionen som lag – kartläggning och vägledning

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. På uppdrag av regeringen genomförs två utredningar – det tas fram en vägledning för hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas samt en kartläggning för att se hur svensk lag och praxis stämmer överens med barnkonventionen (Barnkonventionsutredningen).

Webbseminariet sändes den 12 juni. Det finns inspelat för dig som vill titta i efterhand. Under webbseminariet berättar representanter från uppdragen om vad som hittills kommit fram i utredningarna, hur de ska användas och svarar på frågor från tittare.

Föreläsare

Karin Åhman, jurist och universitetslektor vid Stockholms Universitet, biträder arbetsmarknadsdepartementet i att ta fram vägledningen. 

Charlotte Palmstierna, huvudsekreterare för Barnkonventionsutredningen.

Lada ner presentationen Barnkonventionen som lag – kartläggning och vägledning

Målgrupp

I första hand jurister inom kommuner, regioner och myndigheter men även chefer, barnrättstrateger och verksamhetsutvecklare som arbetar med genomförandet av barnkonventionen. 

Bakgrund till webbseminariet

Regeringen presenterade i propositionen (2017/18:186) Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter att en vägledning och en kartläggning ska tas fram. Vägledningen syftar till att underlätta för olika aktörer bland annat vid rättstillämpning genom att redogöra för hur man metodmässigt kan gå tillväga när man tolkar och tillämpar en internationell konvention som barnkonventionen. Arbetsgruppen som jobbat med att ta fram vägledningen var verksam mellan 2018-05-07 – 2019-05-31.

Kartläggningen ska analysera hur svensk lag och praxis stämmer överens med barnkonventionen, artikel för artikel. Målet med kartläggningen är att stödja det fortsatta arbetet med transformeringen av barnkonventionens bestämmelser i olika rättsområden. Uppdraget ska redovisas senast 15 november 2019. Den särskilda utredaren har begärt förlängning.