Verktyg för barnrätt i praktiken

Här har vi samlat verktyg som du som jobbar med barnrätt kan arbeta med.

Utvärdering av Barnombudsmannens uppdrag – Barnrätt i praktiken

Barnombudsmannen har uppdragit åt EY att genomföra en utvärdering avseende uppdraget Barnrätt i praktiken. Utvärderingen har syftat till att dels samla in lärdomar och arbetssätt hos de myndigheter som fått stöd av Barnombudsmannen inom ramen för uppdraget, dels analysera och utvärdera effekterna av stödet och myndigheternas utvecklingsarbete.

Barnrättsresan

Barnombudsmannens processtöd hjälper kommun, region och myndighet att utveckla sitt barnrättsarbete och leva upp till barnkonventionen.

Filmade webbseminarier

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag. Barnombudsmannen har spelat in ett antal webbseminarier för olika verksamheter som behöver arbeta med att implementera den.

De handlar om prövning av barnets bästa, Unga Direkt - ett sätt att lyssna på barn och unga, revision för att förbättra barns rättigheter och vad det kan betyda att barnkonventionen blir lag. Barnombudsmannens experter föreläser på seminarierna.

Max18 – Statistik om barn och unga

Max18 är en digital statistiktjänst som visar samlad statistik om barn och ungas levnadsförhållanden. Statistiken kan användas för att undersöka hur barns rättigheter tillgodoses och för att prioritera insatser ur ett barnrättsligt perspektiv.

Unga Direkt – ett sätt att lyssna på barn och unga

Unga Direkt har utvecklats för att inspirera dig som arbetar med barn och unga att lyssna på vad de själva tycker i olika frågor. Den bärande tanken är att barnen är experter på sin egen situation och utifrån denna kan dela med sig av erfarenheter och åsikter.

Information till revisorer

Om hur revisorer kan granska för att stärka barnrättsperspektivet i offentliga verksamheter.

Prövning av barnets bästa
Ett stödmaterial för beslutsfattare och tjänstepersoner

För dig som vill arbeta med att implementera eller förbättra prövningar av barnets bästa i din verksamhet.