Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
16 juni 2021 Remissvar

Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet

Dnr: BO 2021-0110
Svar på: dnr Fi2021/01561
Ställd till: Finansdepartementet

Barnombudsmannen har beretts möjlighet att inkomma med remissvar på Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet.

Barnombudsmannen yttrar sig med utgångspunkt i uppdraget att företräda barn och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen), som sedan 1 januari, 2020, är lag. Vi beaktar även de allmänna kommentarer och rekommendationer till Sverige från FN:s kommitté för barns rättigheter.

Kopplingar till rättigheter i barnkonventionen

De frågor som promemorian behandlar aktualiserar flera rättigheter i barnkonventionen som exempelvis skydd mot diskriminering (artikel 2), barnets bästa (artikel 3), rätt till liv och utveckling (artikel 6) rätt till delaktighet och inflytande (artikel 12) och rätt till lek, vila och fritid (artikel 31).

Om Boverkets förslag

Barnombudsmannen ser positivt på de förslag som Boverket lägger för att säkerställa att det finns tillräcklig stor yta med utemiljöer för barn vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet. Barnombudsmannen delar Boverkets bild att det är bekymmersamt att det i den här frågan är så stora skillnader mellan olika kommuner samt att den vägledning som finns inte verkar vara tillräcklig.

Boverket har också ett tydligt barnrättsperspektiv i sin promemoria och klargör förslagens kopplingar till berörda artiklar i barnkonventionen.

Barnombudsmannen tillstyrker därför Boverkets förslag. 

Föredragande i ärendet har varit utredare Annelie Sjöberg.

Elisabeth Dahlin
Barnombudsman