Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
26 oktober 2020 Remissvar

En justerad indragningsbestämmelse i underhållsstödet

Dnr: BO 2020-0211 
Svar på: (BUMS) S2018:13 (Dnr S2020/05216/SF)
Ställd till: Socialdepartementet

Barnombudsmannen har beretts tillfälle att yttra sig om promemorian En justerad indragningsbestämmelse i underhållsstödet. Barnombudsmannens synpunkter på denna remiss tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som sedan 1 januari, 2020, är lag.  

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget i sin helhet men vill särskilt lyfta följande.

Barnombudsmannen ser positivt på att utredningen konstaterar vikten av att förslagen om de nya bestämmelserna om underhållstöd stämmer överens med och beaktar barnkonventionen. 

I promemorian beskrivs barnkonventionens grundprinciper samt andra artiklar som anses vara av särskild betydelse för försäkringskassans arbete. Barnombudsmannen vill dock påminna om vikten att se barnkonventionen som en helhet. Rättigheterna i barnkonventionen är alla lika viktiga, odelbara och beroende av varandra. För att till fullo uppfylla nämnda artiklar, krävs att också andra rättigheter i konventionen beaktas i arbetet.

Barnombudsmannen vill även förtydliga att det är av yttersta vikt att alla offentliga aktörer kontinuerligt genomför barnrättsliga analyser inför beslut och åtgärder som rör barn. Dessa analyser ska utgå från barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen och beskriva vilka konsekvenser en åtgärd kan få för barn. Barnombudsmannen vill således att det tydligare framgår betydelsen av att en prövning av barnets bästa görs i samtliga ställningstaganden om underhållsstöd. 


Föredragande i ärendet har varit utredaren Lisa Ivarsbacke.


Elisabeth Dahlin
Barnombudsman