Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
16 maj 2022 Remissvar

En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner

Dnr: BO 2022–0016
Svar på: SOU, 2022:2
Ställd till: Justitiedepartementet

Barnombudsmannen yttrar sig med utgångspunkt i uppdraget att företräda barn och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s kommitté för barnets rättigheters (FN:s barnrättskommitté) allmänna kommentarer samt dess rekommendationer till Sverige.

Barnombudsmannen avgränsar sitt yttrande till vissa övergripande synpunkter.

5.5.3 Två nya gradindelade brott införs

Betänkandet föreslår att det i 17 kap. brottsbalken införs två nya brott. Brotten ska benämnas som våld eller hot mot utövare av viss samhällsnyttig funktion och förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion. Med utövare av samhällsnyttig funktion avses hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänsten, räddningstjänstpersonal och utbildningspersonal inom skolväsende.
Barnombudsmannen har inga invändningar i sak gällande förslag och bedömningar. Barnombudsmannen vill dock framhålla att samtliga uppräknade utövare av samhällsnyttig funktion i olika utsträckning möter barn i sitt arbete. Trots detta saknas bedömningar av förslagens särskilda konsekvenser för barn med referenser till barnkonventionen. Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Bestämmelsen ställer krav på att en bedömning görs av vad som är barnets bästa och att olika intressen vägs mot varandra. I propositionen till inkorporering av barnkonventionen tydliggörs att lagstiftaren ska beakta och synliggöra barnkonventionen genom att i förarbeten göra en tydlig koppling till rättigheterna i konventionen. Vidare tydliggörs att principen om barnets bästa är ett tillvägagångssätt i beslutsprocesser och att när ett enskilt barn eller en grupp barn kommer att påverkas av ett beslut måste beslutsprocessen innehålla en utvärdering av eventuella positiva eller negativa konsekvenser för barnet eller barnen samt en motivering på vilket sätt hänsyn har tagits till barnets bästa.

Föredragande i ärendet har varit jurist Li Melander. T.f. biträdande avdelningschef Tove Björnheden har deltagit i den slutliga handläggningen.

Elisabeth Dahlin
Barnombudsman