Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
24 april 2024 Remissvar

Förslag till ändring av förordningen (SKOLFS 2018:50) om läroplan för förskolan

Dnr: BO 2024-0096 
Svar på: SKOLFS 2018:50
Ställd till: Skolverket 
Barnombudsmannen yttrar sig med utgångspunkt i uppdraget att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 
Barnombudsmannen avgränsar sitt yttrande till följande övergripande synpunkter.
 
Barnombudsmannen är positiv till att åtgärder vidtas för att förskollärarnas professionella autonomi i valet av arbetsmetoder/arbetssätt i undervisningen ska bli stärkt, medvetna val ska göras gällande om och när digitala lärverktyg kan användas, den fysiska aktiviteten ska öka i förskolan och syftet med högläsning som en språk- och kunskapsutvecklande aktivitet ska förstärkas. 
 
Skolverket har inom ramen för uppdraget utrett och analyserat konsekvenser för barn och deras rättigheter utifrån barnkonventionen. Detta välkomnas av Barnombudsmannen, liksom att synpunkter från barn har inhämtats. Vidare välkomnas att negativa konsekvenser som kan följa för vissa grupper av barn synliggörs. Som beskrivs i konsekvensutredningen kvarstår i och för sig det kompensatoriska uppdraget i förslaget. Samtidigt finns det redan idag svårigheter i uppfyllandet av detta. Barnombudsmannen vill mot denna bakgrund betona vikten av att det, vid ett genomförande av förslaget, vidtas åtgärder för att minimera de negativa konsekvenserna och sker en uppföljning av konsekvenserna för relevanta grupper av barn.
 
Beslut har fattats av barnombudsmannen Juno Blom. Föredragande i ärendet har varit chefsjuristen Tove Björnheden. I den slutliga handläggningen av ärendet har även avdelningschefen Erik Henriksson deltagit.
 
Juno Blom
Barnombudsman