Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
12 januari 2021 Remissvar

Förslag till ändringar i allmänna råd om ekonomiskt bistånd

Dnr: BO 2020-0327
Svar på: dnr 35604/2020
Ställd till: Socialstyrelsen

Inledning

Barnombudsmannen har beretts möjlighet att inkomma med remissvar på Socialstyrelsens förslag till ändring i allmänna råd om ekonomiskt bistånd.

Barnombudsmannen yttrar sig med utgångspunkt i uppdraget att företräda barn och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vi beaktar även de allmänna kommentarerna och rekommendationerna till Sverige från FN:s kommitté för barns rättigheter (FN:s barnrättskommitté). Mot bakgrund av detta lämnar vi synpunkter utifrån ett barnrättsperspektiv.

Allmänt

Socialstyrelsens föreslår ett antal ändringar i SOSFS 2013:1. Syftet är att anpassa rekommendationerna utifrån de ändringar i lagstiftningen som har skett sedan SOSFS 2013:1 tillkom, men också att anpassa rekommendationerna efter den samhällsutveckling som har skett samt beskriva innehållet i rekommendationerna på ett tydligare sätt.

Socialstyrelsen har i sin konsekvensutredning gjort en bedömning av barnets bästa under rubriken Barnkonsekvensanalys. Där beskrivs Socialstyrelsens bedömning av konsekvenserna för barn gällande förändringarna vid byte till dyrare bostad och hemutrustning. Övriga förslag anses inte medföra några konsekvenser för barn. Barnombudsmannen tillstyrker förslaget eftersom det i stort medför positiva konsekvenser för barn, även de delar som är följdändringar utifrån en ändrad lagstiftning.

Barnombudsmannen avstyrker emellertid ändringarna rörande byte till dyrare bostad då det finns risk för en godtycklig hantering med bristande likställighet för barn i olika kommuner.

Byte till dyrare bostad

Socialstyrelsen skriver i sitt förslag att den nuvarande bostadssituationen innebär att den tidigare definitionen av trångboddhet inte längre är relevant. Många hushåll kan inte räkna med att bo på ett sådant sätt att de inte räknas som trångbodda enligt definitionen i det allmänna rådet. Det stöds även av kammarrättsdomar.

Socialstyrelsen anser det vara rimligt att socialnämnderna gör en helhetsbedömning av situationen och inte bara beaktar antal rum när de prövar om personer anses trångbodda eller inte. Andra faktorer som kan t.ex. vara bostadens storlek, hur den disponeras, den enskildes situation samt i vilket skede i livet som de enskilda befinner sig i. Socialstyrelsens föreslår därför att definitionen av trångboddhet i SOSFS 2013:1 tas bort.

Enligt artikel 27 i barnkonventionen har barn rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. I sin barnkonsekvensanalys lyfter även Socialstyrelsen detta men bedömer att den föreslagna förändringen inte kommer att ha en negativ inverkan på barnets rätt till en god utveckling.

Barnombudsmannen konstaterar att bostadsmarknaden idag är svår för familjer som saknar tillräckliga ekonomiska resurser för att köpa en bostad, vilket inte endast gäller de familjer som uppbär ekonomiskt bistånd. Bristen på lämpliga bostäder i sig är förstås inte en fråga som är möjlig att lösa inom ramen för ekonomiskt bistånd. Men det är värt att notera att förslaget kommer ur en samhällelig försämring som berör många barn.

Att ta bort definitionen i SOSFS 2013:1 skapar dock en risk för godtycklighet med stora skillnader mellan vad som bedöms vara skälig levnadsstandard för barn i olika kommuner.

Redan idag använder kommuner Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittskostnad för skälig boendekostnad som vägledning – och övre gräns. Risken för att en barnfamiljs flytt till större bostad skulle godkännas utan att det finns tillräckliga skäl är därför sannolikt minimal.

Med anledning av ovanstående avstyrker Barnombudsmannen förslaget.

Livsföring i övrigt enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen

Glasögon

Den 1 mars 2016 trädde lagen (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga i kraft. Syftet är att möjliggöra en mer jämlik tillgång till glasögon och linser för barn och unga. Socialstyrelsen föreslår att de allmänna råden ändras för att tydliggöra att det finns annan lagstiftning för bidrag till glasögon och linser samt att den enskilde i första hand ska ansöka om sådana bidrag.

Enligt artikel 24 i barnkonventionen har barn rätt till bästa uppnåeliga hälsa, vilket enligt FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer nr 15 är en vittomfattande rättighet. Den handlar inte bara om att barn i rätt tid ska få lämplig förebyggande, hälsofrämjande, behandlande, rehabiliterande och palliativ vård. De har även rätt att växa och utveckla sina fulla möjligheter och att leva under förhållanden som främjar deras hälsa på bästa sätt.

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget då barnets behov ofta på ett bättre sätt kan tillgodoses genom lagen om bidrag till glasögon till vissa barn och unga.

Hemutrustning

Av det nuvarande allmänna rådet anges vad som avses med hemutrustning och rådet innehåller bl.a. en uppräkning av radio, tv, och dator med internetuppkoppling. I Socialstyrelsens förslag stryks uppräkningen av dessa saker och rådet formuleras om till hemelektronik som är nödvändig för att den enskilde ska kunna kommunicera och ta del av information. Syftet med detta är att anpassa rådet till samhällsutvecklingen. Socialstyrelsen anser att som rekommendationen nu är utformad kan det tolkas som att myndigheten begränsar kommunens möjlighet att ge bistånd.

Enligt artikel 17 i barnkonventionen har barnet rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Det är viktigt att denna rätt tillförsäkras även barn vars föräldrar uppbär ekonomiskt bistånd.

Precis som Socialstyrelsen skriver har vårt sätt att ta del av information förändrats över tid och kommer sannolikt att fortsätta att förändras. Det är därför positivt att de allmänna råden inte låser fast vilken typ av hemelektronik som ska ingå, utan att syftet får stå i fokus.

Den föreslagna förändringen kommer sannolikt att stärka barnets rätt och möjlighet att ta del av information. Barnombudsmannen tillstyrker därför förslaget.

Behovet kan tillgodoses på annat sätt enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen Genom andra personers inkomster och tillgångar – Bistånd till barn och skolungdomar

Den 1 januari 2013 ändrades bestämmelsen i 5 kap. 11 § SoL som handlar om socialnämndens ansvar för brottsoffer. Ändringen innebar att uttrycket ”närstående vuxna” ersattes av enbart ”närstående”. Socialstyrelsen föreslår som följd av detta att rekommendationen i det allmänna rådet anpassas till den lagändringen. Det innebär att Socialnämnden ska särskilt beakta att ett barn är ett offer för brott när hen har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående, där ”närstående” numera även inkluderar syskon och andra närstående som inte är vuxna.

Barn har enligt artikel 19 i barnkonventionen rätt till skydd mot alla former av våld och i FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer nr 13 tydliggörs att det även innefattar bevittnande av våld eller övergrepp.

Barnombudsmannen tillstyrker därför Socialstyrelsens förslag då det är angeläget att Socialnämndens ansvar tydliggörs även i det allmänna rådet.

Föredragande i ärendet har varit utredare Annelie Sjöberg.

Elisabeth Dahlin
Barnombudsman