Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
24 april 2024 Remissvar

Förslag till ändringar i Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter

Dnr: BO 2024-0094 
Svar på: HSLF-FS 2023:7
Ställd till: Inspektionen för vård och omsorg
Barnombudsmannen yttrar sig med utgångspunkt i uppdraget att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnombudsmannen avgränsar sitt yttrande till följande övergripande synpunkter.

Såsom beskrivs i konsekvensutredningen befinner sig barn som vårdas med tvång utan undantag i en mycket utsatt situation. Barnombudsmannen välkomnar därför att åtgärder vidtas för att underlätta tillsynen av aktuella verksamheter. Det är angeläget att det kan bedrivas en effektiv tillsyn bland annat när det gäller att varje frihetsberövat hålls åtskilt från vuxna om det inte bedöms vara till barnets bästa att inte göra detta och, kopplat till detta, att barnets vilja är en central utgångspunkt vid bedömningen. 

Beslut har fattats av barnombudsmannen Juno Blom. Föredragande i ärendet har varit chefsjuristen Tove Björnheden. I den slutliga handläggningen av ärendet har även avdelningschefen Erik Henriksson deltagit.
 
Juno Blom
Barnombudsman