Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
3 december 2020 Remissvar

Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål

Dnr: BO 2020-0234
Svar på: Ds 2020:18
Ställd till: Justitiedepartementet

Barnombudsmannen har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål. Barnombudsmannens synpunkter på denna remiss tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som sedan 1 januari, 2020, är lag.

Barnombudsmannen är på ett övergripande plan positiv till de förslag som läggs fram och har inga särskilda invändningar utöver de som nämns i detta yttrande. Barnombudsmannen är bland annat positiv till att barns rätt till delaktighet stärks och vill särskilt lyfta förslaget om att barnet får höras av socialnämnden utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande (avsnitt 5).

I propositionen till inkorporering av barnkonventionen tydliggörs att lagstiftaren ska beakta och synliggöra barnkonventionen genom att i förarbeten göra en tydlig koppling till rättigheterna i konventionen. I promemorians avsnitt gällande konsekvenser av förslagen (avsnitt 14) nämns att rättssäkerheten för barn förbättras och att barnets delaktighet i förfaranden om föräldraansvar stärks. I övriga delar av promemorian berörs främst rätten till delaktighet och artikel 12 i barnkonventionen och även barnets bästa (artikel 3). Barnombudsmannen välkomnar detta men anser att det hade varit önskvärt att fler kopplingar hade gjorts till barnkonventionen. De frågor som utredningen behandlar aktualiserar många rättigheter i barnkonventionen utöver de som nämns, bland annat föräldrars ledning (artikel 5), rätten till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6), åtskiljande från föräldrar (artikel 9) och olovligt bortförande (artikel 11). Barnkonventionen ska ses som en helhet. Rättigheterna i barnkonventionen är alla lika viktiga, odelbara och beroende av varandra. För att till fullo uppfylla de i promemorian nämnda artiklar, krävs att också andra rättigheter i konventionen beaktas i arbetet.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Lisa Ivarsbacke.

Elisabeth Dahlin
Barnombudsman