Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
4 januari 2021 Remissvar

Promemoria om Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Dnr: BO 2020-0389
Svar på: S2020/09963
Ställd till: Socialdepartementet

Sammanfattning

Barnombudsmannen har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget i sin helhet, men önskar att lyfta två punkter.

3.2 Gym- och sportanläggningar och badhus

Barnombudsmannen ser mycket positivt på att det i promemorian tydligt framhävs att alla aktörer kontinuerligt bör genomföra barnrättsliga analyser inför beslut och åtgärder med anledning av covid-19. Barnombudsmannen anser även att det är centralt att kompensatoriska åtgärder genomförs i de fall då beslut anses påverka barnets rättigheter negativt.

7.4 Samhällsekonomiska konsekvenser

Av konsekvensanalysen framkommer att barn riskerar att drabbas särskilt hårt av följderna från nödvändiga beslut utifrån covid-19 situationen i landet. I synnerhet de barn som redan befinner sig i utsatta situationer. Barnombudsmannen är enig i denna bedömning men vill även lyfta att det till följd av pandemin finns stor risk för att nya grupper av barn hamnar i utsatta situationer. Det är därför av stor vikt att man inför varje beslut, som direkt eller indirekt kan påverka barn, genomför en barnrättslig analys, samt noggrant följer upp beslutets påverkan och konsekvenser hos barn. Detta för att motverka utsatthet, sätta in kompensatoriska åtgärder och stötta och hjälpa de som redan är särskilt utsatta.

Föredragande i ärendet har varit tf. avdelningschef för juridik och utredning Amanda Bertilsdotter Nilsson.

Elisabeth Dahlin
Barnombudsman