Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
26 augusti 2020 Remissvar

Promemorian Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Dnr: BO 2020-0240-2
Svar på: dnr Ju2020/02984/L4
Ställd till: Justitiedepartementet

Barnombudsmannen har beretts tillfälle att yttra sig om promemorian Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Barnombudsmannen tillstyrker förslaget i sin helhet, men saknar ett resonemang om på vilket sätt barn berörs av förslaget. Barnombudsmannen anser att förslaget bör kompletteras med riktlinjer som riktar sig till barn som medföljande till en vuxen.

Barnombudsmannen menar att det är av yttersta vikt att alla aktörer kontinuerligt genomför barnrättsliga analyser inför beslut och åtgärder med anledning av Covid-19. Dessa analyser ska utgå från barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen, och beskriva vilka konsekvenser en åtgärd kan få för barns rättigheter. En sådan analys saknas i förslaget.

Vi anser att barn som deltar i större arrangemang eller sammankomster tillsammans med en vuxen bör undantas från det föreslagna kravet om att hålla ett avstånd på 2 meter. Enligt barnkonventionen har barn rätt till stöd, hjälp och närhet av en vuxen. Barnombudsmannen anser inte att det är förenligt med barnkonventionen och barnets bästa att förmå ett barn att hålla 2 meters avstånd till en förälder eller annan ansvarig vuxen vid deltagande i ett större arrangemang eller sammankomst.

Barnombudsmannen anser därför att förslaget bör kompletteras med tydliga riktlinjer som riktar sig till barn och medföljande vuxna. Vi föreslår att Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram sådana riktlinjer som tar hänsyn till så väl smittspridning som barnets rättigheter utifrån barnkonventionen.

Föredragande i ärendet har varit jurist Amanda Bertilsdotter Nilsson.

Elisabeth Dahlin
Barnombudsman