Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
8 augusti 2023 Remissvar

En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Dnr: BO 2023-0107
Svar på: Ds 2023:10
Ställd till: Socialdepartementet

Barnombudsmannen yttrar sig med utgångspunkt i uppdraget att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnombudsmannen vill erinra om vikten av att i förarbeten göra tydliga kopplingar till rättigheterna i barnkonventionen.[1] I promemorian nämns artikel 16.1 om skyddet för privat- och familjeliv. I övrigt berörs inte barnkonventionen. Det hade t.ex. varit relevant att även ta upp artikel 3 om barnets bästa och tydliggöra bedömningen utifrån den bestämmelsen.

Barnombudsmannen avstår i övrigt från att lämna synpunkter.

Malin Morell

Tf. barnombudsman

Föredragande i ärendet har varit biträdande avdelningschefen Tove Björnheden.