Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
8 maj 2023

Remiss avseende förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Dnr: Dnr BO 2023-0105
Svar på: Dnr 2023:978
Ställd till: Skolverket

Barnombudsmannen yttrar sig med utgångspunkt i uppdraget att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), som sedan 1 januari 2020 är lag.

Barnombudsmannen är utifrån bland annat artiklarna 2, 3, 6 och 28 i barnkonventionen positiv till att Skolverket föreslår åtgärder i syfte att förtydliga och förenkla och i syfte att möjliggöra en effektiv och fullständig uppföljning och utvärdering.

Barnombudsmannen noterar att Skolverket i konsekvensutredningen berör förslagens förenlighet med barnkonventionen och principen om barnets bästa, vilket Barnombudsmannen välkomnar. Barnombudsmannen hade dock gärna sett att bedömningar hade gjorts även i förhållande till andra relevanta rättigheter i barnkonventionen, t.ex. de som anges i föregående stycke.

I övrigt lämnas inga synpunkter.


Elisabeth Dahlin
Barnombudsman

Föredragande i ärendet har varit biträdande avdelningschefen Tove Björnheden