Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
8 maj 2023 Remissvar

Remiss avseende Skolverkets förslag till föreskrifter om hantering och genomförande av digitala nationella prov

Dnr: Dnr BO 2023-0108
Svar på: Dnr 2023:885
Ställd till: Skolverket

Barnombudsmannen yttrar sig med utgångspunkt i uppdraget att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), som sedan 1 januari 2020 är lag.

Barnombudsmannen är utifrån bland annat artiklarna 2, 3 och 28 i barnkonventionen positiv till att de förslag som lämnas kan öka likvärdigheten, effektiviteten och rättssäkerheten i olika hänseenden t.ex. vid bedömning och betygssättning.

Barnombudsmannen noterar att Skolverket i konsekvensutredningen beskriver att de krav som följer av barnkonventionen har beaktats särskilt vid utformningen av förslagen och berör artikel 28 i konventionen.

Barnombudsmannen noterar också att Skolverket har inhämtat uppgifter från elever. Barnombudsmannen välkomnar detta. Barnombudsmannen hade gärna sett att Skolverket i konsekvensanalysen hade angett vilka rättigheter i barnkonventionen som myndigheten har beaktat och vilka bedömningar som har gjorts i förhållande till dessa rättigheter.

I övrigt lämnas inga synpunkter.

Elisabeth Dahlin
barnombudsman

Föredragande i ärendet har varit biträdande avdelningschefen Tove Björnheden