Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )
8 april 2019 Remissvar

Remisspromemoria Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland

Dnr: BO 2019-0113-2
Svar på: U2019/00343/S
Ställd till: Utbildningsdepartementet

Inledning

Barnombudsmannen har beretts tillfälle att ge synpunkter på Utbildningsdepartementets förslag i promemorian Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland.
Våra synpunkter på denna remiss tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnombudsmannens samlade bedömning

Barnombudsmannen tillstyrker utredningens samtliga förslag då de ligger i linje med barnkonventionens intentioner och stärker barnets rätt till utbildning i Sverige. I förslaget om att barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland ska få rätt till avgiftsfri utbildning i förskoleklassen hänvisar man till en av barnkonventionens grundprinciper, artikel 6, om barnets rätt till utveckling samt till artikel 28 som ger barnet rätt till utbildning.


Föredragande i ärendet har varit utredaren Petra Dahlström.


Elisabeth Dahlin
Barnombudsman