Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
22 september 2021 Remissvar

Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål

Dnr: BO 2021:0216
Svar på: SOU 2021:46
Ställd till: Justitiedepartementet

Barnombudsmannens besvarande av remisser tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som sedan 1 januari 2020 är lag i Sverige.

Sammanfattning

Barnombudsmannen är på ett övergripande plan positiv till de förslag som läggs fram och har inga särskilda invändningar utöver de som nämns i detta yttrande.

Allmänt

Barnkonventionen är tydlig vad gäller de särskilda krav som måste ställas på ett rättssystem anpassat för barn och unga som har begått brott. Till exempel framgår av artikel 40 att barnet ska behandlas på ett sätt som främjar barnets känsla för värdighet och värde, som stärker barnets respekt för andras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och som tar hänsyn till barnets ålder och önskvärdheten att främja att barnet återanpassas och tar på sig en konstruktiv roll i samhället. Likt utredningen vill Barnombudsmannen understryka att rättsväsendets agerande och organiserande spelar en viktig roll i detta. Rättsväsendet ska bidra till att lagöverträdare som är barn i så liten utsträckning som möjligt fastnar i en kriminell livsstil.

7.4.2. Utbyggnad under 2022

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att försöksverksamhet för snabbare lagföring beträffande unga lagöverträdare fortsätter och byggs ut med sikte på ett framtida permanentande. Dock vill vi betona att det är av yttersta vikt att aktuella myndigheter kontinuerligt genomför barnrättsliga analyser och bedömningar inför beslut och åtgärder som rör barn. Dessa analyser ska utgå från barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen och bland annat beskriva vilka konsekvenser en åtgärd kan få för barnet.

Föredragande i ärendet har varit utredare Lisa Ivarsbacke.

Elisabeth Dahlin
Barnombudsman