Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
20 maj 2024 Remissvar

Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

Dnr: BO 2024-0112
Svar på: Promemoria Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret
Ställd till: Utbildningsdepartementet

Barnombudsmannen yttrar sig med utgångspunkt i uppdraget att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnombudsmannen välkomnar åtgärder som syftar till att barn och elever bättre kan skyddas mot påverkan som syftar till radikalisering. Barnombudsmannen tillstyrker därför förslaget om att ett utdrag ur belastningsregistret som ska uppvisas i samband med att en enskild ska anställas, anlitas eller på annat sätt tas emot inom skolväsendet eller annan pedagogisk verksamhet ska omfatta brott mot terroristbrottslagen (2022:666) eller motsvarande äldre lagstiftning och brottet involverande av underårig i brottslighet (avsnitt 4). Barnombudsmannens bedömning är att förslaget är i enlighet med artikel 3 (principen om barnets bästa), artikel 19 (barns rätt till skydd mot våld), artikel 28 (barns rätt till utbildning) och artikel 34 (barns rätt till skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp) i barnkonventionen.

Beslut har fattats av barnombudsmannen Juno Blom. Föredragande i ärendet har varit utredare Janna Kokko. I den slutliga handläggningen av ärendet har även biträdande avdelningschef Tove Björnheden deltagit.

Juno Blom
Barnombudsman