Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
22 september 2021 Remissvar

Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd

Dnr: BO 2021-0270
Svar på: S2021/06359
Ställd till: Socialdepartementet

Barnombudsmannen yttrar sig med utgångspunkt i uppdraget att företräda barn och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vidare beaktas de allmänna kommentarerna och rekommendationerna till Sverige från FN:s kommitté för barns rättigheter (FN:s barnrättskommitté).

Barnombudsmannen kan utifrån det underlag som presenteras i promemorian inte ta ställning till förslagen om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. Att ta ställning till förslagen försvåras ytterligare av den korta svarstiden.

I promemorian saknas ett barnrättsperspektiv och bedömningar av förslagens särskilda konsekvenser för barn som träffas av förslagen, med referenser till barnkonventionen. Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Bestämmelsen ställer krav på att en bedömning görs av vad som är barnets bästa och att olika intressen vägs mot varandra. Förslagen aktualiserar även frågor som rör artikel 2 i barnkonventionen om barns rätt till likabehandling och ickediskriminering och frågor gällande självbestämmande och delaktighet (artikel 12). Dessa behandlas inte heller i promemorian.

I propositionen till inkorporering av barnkonventionen tydliggörs att lagstiftaren ska beakta och synliggöra barnkonventionen genom att i förarbeten göra en tydlig koppling till rättigheterna i konventionen.


Föredragande i ärendet har varit utredare Janna Kokko. I den slutliga handläggningen har också t.f. avdelningschef Tove Björnheden deltagit.


Elisabeth Dahlin
Barnombudsman