Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )

Barnets rätt till delaktighet

Barnkonventionen slår fast att barn har rätt att bli hörda i alla frågor som rör dem. Genom att förstå barnets uppfattningar, behov och önskemål ökar möjligheterna till beslut som är barnets bästa. Det finns alltså en stark relation mellan barnets delaktighet och barnets bästa. Barn som ges möjlighet att vara delaktiga blir också mer motiverade och bidrar till att barnet ses som en kompetent individ.

 

Barnkonventionen om barnets rätt att bli hörd

Artikel 12.

  1. "Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
  2. För detta ändamål ska barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.”

Barnets rätt att bli hörd gäller alla barn och gäller både enskilda barn och barn som grupp. Men det räcker inte att endast lyssna på barnet. När barnet har förmåga att bilda sig en egen uppfattning måste barnets åsikter dessutom tillmätas betydelse.

Ett grundläggande krav för genomförandet av barnets rätt att bli hörd är att barnet måste få anpassad information om sin rätt att fritt uttrycka sina åsikter, att åsikterna ska beaktas samt vilka andra faktorer som påverkar ett beslut. Barn ska också informeras om hur deltagandet ska genomföras.

Återkoppling är en central del i rättigheten. Beslutsfattaren måste informera barnen om resultatet av processen och hur man har kommit fram till bedömningen om barnets bästa. Beslutsfattaren ska kunna förklara hur barnets åsikter har beaktats och hur de har bedömts gentemot andra intressen. Barn ska även ges möjlighet att ifrågasätta och påverka analysen av resultaten.

Uppföljningar och utvärderingar av barns deltagande ska genomföras tillsammans med barnen när det är möjligt. En uppföljning kan innebära att ta reda på hur barnet har upplevt åtgärderna och om barnet har fått det som var barnets bästa.