Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Stöd

Kartlägg nuläget av barnrättsarbetet inom en myndighet

Utvecklingen av barnrättsarbetet måste grundas i kunskap om hur arbetet med barnkonventionen ser ut idag. Genom att göra en kartläggning av nuläget synliggörs vad som redan görs och visar på utvecklingsområden.

Karläggningstest av nuläget

Barnombudsmannen har tagit fram flera kartläggningstester som kan användas för att kartlägga nuläget av barnrättsarbetet i en verksamhet på en grundläggande nivå. 

Resultatet som testen ger bygger på subjektiva bedömningar hos de som svarar och kan fungera som diskussionsunderlag och nulägesanalys för arbetet med barnkonventionen. 

En kartläggning kan göras på olika sätt. Den kan omfatta hela myndigheten eller eller delar av verksamheten, till exempel en avdelning. Karläggningen kan göras göras inom ett större område för att identifiera utvecklingsområden, eller fokucera på ett specifikt tema.  

Syftet med kartläggningen är att synliggöra vad som redan görs för att leva upp till barnkonventionen och vilka områden som behöver utvecklas. 

Övergripande kartläggning

Barnombudsmannen har tagit fram 3 kartläggningstest som kan användas för att kartlägga nuläget av barnrättsarbetet i en verksamhet på en övergripande och grundläggande nivå. Dessa är: 

1. Förutsättningar för att genomföra barnkonventionen

Det här testet syftar till att undersöka förutsättningarna för att genomföra barnkonventionen i en verksamhet. 

Testet bygger på tre områden:

 • Kunskap om barnkonventionen
 • Styrning, ledning och struktur
 • Kunskap om barns levnadsvillkor ur ett barnrättsperspektiv

2. Leva upp till grundprinciperna

Det här testet syftar till att ge en bild av hur verksamheten lever upp till de krav som barnkonventionens grundprinciper ställer.

Testet utgår från barnkonventionens fyra grundprinciper:

 • Artikel 2: Lika rättigheter och ickediskriminering 
 • Artikel 3: Bedöma och beakta barnets bästa 
 • Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling 
 • Artikel 12: Barns rätt att komma till tals

3. Förutsättningar för att säkerställa genomförandet av barnkonventionen

Det här testet vänder sig till beslutsfattare (förtroendevalda och chefer) på olika nivåer i verksamheten. Syftet är att få en bild över vilka strategiska och systematiska förutsättningar som finns för att säkerställa genomförandet av barnkonventionen i kommunen. Det kan användas som underlag för vad beslutsfattare behöver göra för att stärka förutsättningarna.

Testet utgår från:

 • Artikel 4: Genomförande av rättigheterna
 • Artikel 42: Informationsskyldighet om konventionen
 • Artikel 2: Lika rättigheter och ickediskriminering
 • Artikel 3: Bedöma och beakta barnets bästa
 • Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling
 • Artikel 12: Barns rätt att komma till tals