Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )
Stöd

Gör en prövning av barnets bästa

Att analysera och bedöma konsekvenser för barn och unga är en komplex process. Genom ett systematiskt arbetssätt ökar möjligheterna att barnets bästa finns med i besluten vilket medverkar till en högre kvalitet i verksamheter som berör barn och unga.

  • Stöd och verktyg
    • Kunskapsstöd
  • Verksamhetsområde
    • Kommun och region
    • Myndighet

Artikel 3 i barnkonventionen slår fast att att vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms vara barnets bästa beaktas i första hand. Det gäller både offentliga och privata sociala välfärdsinstitutioner. Det gäller också administrativa myndigheter och lagstiftande organ.

Barnombudsmannens erfarenhet och olika utredningar pekar på att principen om barnets bästa kan vara komplicerad att tillämpa i praktisk verksamhet.

Stödmaterial för beslutsfattare och tjänstepersoner

Det här stödmaterialet innehåller teoretisk bakgrund, steg som är viktiga att ta hänsyn till vid en prövning och förklarar och förtydligar olika begrepp. Det tar upp när en prövning av barnets bästa kan göras och hur den kan gå till på en övergripande nivå. Materialet vänder sig i första hand till personer som ska ta fram egna mer verksamhetsinriktade verktyg och modeller för hur prövningar av barnets bästa ska göras.

Materialet kan vara användbart för dig som är förtroendevald, chef eller strateg och vill arbeta med att implementera eller förbättra prövningar av barnets bästa i din verksamhet.

Ladda ner publikationen

Arbetssätt vid prövning av barnets bästa

Barnombudsmannen har tagit fram en modell för hur en barnkonsekvensanalys kan göras, som består av ett arbetssätt i ett antal steg för att systematiskt synliggöra barnets bästa. Innehållet i de olika stegen kan skilja sig åt beroende på vilken typ av beslut eller ärende det handlar om. Det finns dock några aspekter som vi anser bör finnas med och dokumenteras i flera av de olika stegen.

Arbetssättet kan användas för att göra bedömningar av ett barns bästa, en grupp barns bästa eller barns bästa i allmänhet med utgångspunkt i en specifik åtgärd eller frågeställning. Sättet att arbeta går att använda inom olika slags verksamheter och på alla nivåer i samhället. Det är viktigt att det som görs anpassas till verksamhetens specifika roll och ansvar och till den frågeställning som ska prövas.

Ladda ner ett faktablad om att uppnå kvalitet i beslut som rör barn och unga