Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Stöd

FN:s tolkningsstöd

FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) i Genève övervakar efterlevnaden av barnkonventionen. Detta görs dels genom vägledande allmänna kommentarer, men också genom rapportering från och rekommendationer till de stater som har ratificerat konventionen.

Allmänna kommentarer

Ett viktigt stöd vid tolkning av barnkonventionen är de så kallade allmänna kommentarer som barnrättskommittén publicerar. De allmänna kommentarerna belyser hur hur olika artiklar och teman i barnkonventionen ska tolkas. Hittills har barnrättskommittén publicerat 25 allmänna kommentarer på olika teman. Barnombudsmannen har översatt dem till svenska.

Allmänna diskussioner

Barnrättskommittén anordnar allmänna diskussioner om specifika artiklar i konventionen eller relaterade ämnen i syfte att fördjupa förståelsen av konventionens innehåll och innebörd. De allmänna diskussionerna resulterar vanligen i rekommendationer från kommittén i den fråga eller artikel som har diskuterats.

Rapportering till barnrättskommittén

Vart femte år ska alla stater som ratificerat konventionen lämna en rapport till barnrättskommittén om arbetet med barns rättigheter och efterlevnaden av konventionen. Därefter kan barnrättsorganisationer och barnombudsmän lämna in egna rapporter till kommittén, för att komplettera regeringens bild.

När kommittén har tagit del av alla rapporter drar den slutsatser och ger rekommendationer till staterna om hur barnkonventionen ska genomföras. Om brister identifierats ges råd om önskvärda förbättringar men barnrättskommittén lyfter även goda exempel.

Rapporteringen består av:

  • Sveriges rapport
  • Barnombudsmannens rapport
  • FN:s barnrättskommittés rekommendationer till Sverige