Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer

FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) uttalar sig bland annat i form av allmänna kommentarer. Dessa kommentarer kan vara ett viktigt stöd och ge vägledning vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen. 

Barnombudsmannen visar här på ett antal exempel på hur de allmänna kommentarerna har använts av domstolar i Sverige och Norge.

Svenska domar

I domar som har meddelats av högsta instans i Sverige sedan barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020 nämns de allmänna kommentarerna i två fall, såvitt Barnombudsmannen känner till, båda från Migrationsöverdomstolen. I en dom från december 2021 beskriver domstolen, med hänvisning till förarbeten (proposition 2017/18:186, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, s. 96), att rekommendationer och allmänna kommentarer från FN:s konventionskommittéer inte är juridiskt bindande men att de kan utgöra en viktig vägledning i arbetet med mänskliga rättigheter. I båda domarna är det den allmänna kommentaren nr 14 om barnets rätt att i första hand få beaktat vad som bedöms vara barnets bästa (CRC/C/GC/14) som det hänvisas till. I den ena domen berörs p. 6 i kommentaren där kommittén beskriver barnets bästas tre delar – den materiella rättigheten, den grundläggande rättsliga tolkningsprincipen och tillvägagångssättet. I den andra domen hänvisar domstolen till p. 39 under rubriken Rättslig analys av artikel 3.1 samt p. 52–79 och p. 83–84 under rubriken Bedömning och fastställande av barnets bästa om faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid bedömningen av barnets bästa.

Berörda domar:

MIG 2020:24

MIG 2021:18


Det finns även en dom från tiden före barnkonventionen blev lag i vilken en allmän kommentar berörs. Det gäller även här en dom från Migrationsöverdomstolen som berör allmän kommentar nr 14 om barnets bästa. Domstolen hänvisar till p. 4 som beskriver att begreppet barnets bästa syftar till att säkerställa både fullt och faktiskt åtnjutande av alla de rättigheter som erkänns i barnkonventionen samt p. 93 om barns tidsuppfattning  Vidare berörs p. 83 i den allmänna kommentaren nr 6 om behandlingen av ensamkommande barn och barn som har skilts från föräldrarna utanför ursprungslandet (CRC/C/GC/6).

Berörd dom:

MIG 2018:20

Norska domar

En jämförelse kan göras med domar från Norge, där barnkonventionen har varit lag sedan 2003. Barnombudsmannen har identifierat över tjugo domar sedan 2003 där allmänna kommentarer berörs. Domarna handlar bland annat om migration, vårdnad och umgänge och straffrätt. Tre exempel på norska domar där allmänna kommentarer tas upp är

HR-2021-475-A. Allmän kommentar nr 11 om barn som tillhör ursprungsbefolkningar och deras rättigheter enligt konventionen (CRC/C/GC/11), framförallt p. 15–17, berörs.

HR-2018-2096-A. Allmän kommentar nr 10 om barnets rättigheter inom rättskipning för unga lagöverträdare (CRC/C/GC/10) berörs och domstolen hänvisar till p. 64–67 bland annat för tolkningen av ordalydelsen i artikel 40. Observera att denna allmänna kommentar år 2019 blev ersatt av allmän kommentar nr 24 om barnets rättigheter i det straffrättsliga systemet (CRC/C/GC/24).

HR-2015-02524-P. Allmän kommentarer nr 12 om barnets rätt att bli hörd (CRC/C/GC/12) och nr 14 om barnets bästa berörs. Resonemangen i dessa delar är utförliga, bland annat om värdet av uttalanden i allmänna kommentarer. Tre domare är skiljaktiga, även dessa för utförliga resonemang kopplat till barnkonventionen och värdet av uttalanden i allmänna kommentarer.

Barnrättskommitténs allmänna kommentarer

Barnrättskommitténs allmänna kommentarer syftar till att främja konventionens genomförande och bistå staterna i att uppfylla sina rapporteringsskyldigheter. De belyser olika artiklar och teman i barnkonventionen och riktar sig till alla konventionsstater. Hittills har kommittén utarbetat 25 allmänna kommentarer som berör bland annat barnets bästa och barnets rätt att bli hörd.

På webbplatsen för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) finns alla allmänna kommentarer tillgängliga.

De allmänna kommentarerna översatta till svenska finns tillgängliga på Barnombudsmannens webbplats.