Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

JO slår fast att besökstider vid Kriminalvårdens verksamhetsställen måste vara anpassade för barn

Om anstalter och häkten bara erbjuder besök på tider då skolplikt normalt råder, medför det att barn antingen går miste om skoltid eller inte kan besöka en intagen förälder. Detta kan enligt JO inte anses vara förenligt med barnkonventionen. 

Justitieombudsmannen, JO (eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet), har vid ett par tillfällen under år 2023 uttalat sig om förutsättningarna för barn med en förälder i anstalt eller i häkte att besöka den föräldern, och hur besökstider till anstalter eller häkten förhåller sig till barnkonventionen. JO anser att det ur ett barnrättsperspektiv är mycket angeläget att Kriminalvårdens alla verksamhetsställen erbjuder barnanpassade besökstider. Annars begränsas barns möjligheter att skapa eller upprätthålla kontakt med intagna föräldrar i de fall då besök är förenligt med barnens bästa.

Relevanta artiklar i barnkonventionen enligt JO

Artikel 3.1:
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 9.3:
Konventionsstaterna ska respektera rätten för det barn som är skilt från den ena av eller båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.

Artikel 28.1 e:
Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning. I syfte att gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter ska de särskilt: --vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och minska antalet studieavbrott.

JO-beslut den 14 april 2023 (dnr 7823-2022)

I en anmälan till JO klagade en man på bland annat tiderna för bevakade besök på en anstalt. Han anförde att besökstiderna, måndag–fredag kl. 9.45–10.45, inte tog hänsyn till barns skolplikt. Till följd av detta hade kontakten mellan mannen och ett av hans barn varit i det närmaste obefintlig.

I sin bedömning konstaterar JO bland annat följande. En grundprincip i barnkonventionen är att barnets bästa ska beaktas i första hand vid alla åtgärder som rör ett barn (artikel 3.1). Vidare ska konventionsstaterna respektera rätten för det barn som är skilt från den ena av eller båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa (artikel 9.3). Staterna ska också vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro och minska antalet studieavbrott (artikel 28.e). När Kriminalvården vidtar en åtgärd som direkt eller indirekt rör ett barn ska det alltså prövas om den är förenlig med ett barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Att en anstalt erbjuder tider för bevakade besök endast under tider när skolplikt normalt råder och som medför att barn antingen går miste om skoltid eller inte ges möjlighet att besöka en intagen förälder kan enligt JO inte anses vara förenligt med ovan nämnda artiklar i barnkonventionen.

Det är från ett barnrättsperspektiv mycket angeläget att Kriminalvårdens verksamhetsställen erbjuder barnanpassade besökstider. Det gäller för såväl bevakade som obevakade besök. 

JO avslutar med att uttrycka en positiv inställning till att Kriminalvården arbetar med barnrättsperspektivet och att den aktuella anstalten nu erbjuder besökstider som på ett bättre sätt tillgodoser barns rättigheter. JO understryker att det är viktigt att landets alla anstalter och häkten erbjuder sådana besökstider. Enligt JO finns det anledning för Kriminalvården att ta ett samlat grepp om frågan för att myndigheten ska leva upp till stadgandena i barnkonventionen på sina samtliga verksamhetsställen.

JO dnr 7823-2022

JO-beslut den 12 september 2023 (dnr 3884-2022)

I anmälan till JO förde en man fram klagomål mot ett häkte, bland annat gällande besökstider. Enligt häktet kunde bevakade besök bara genomföras på vardagar före kl. 15.00. Det gjorde det svårt för mannens familj att besöka honom bland annat eftersom hans barn gick i skola.

JO konstaterar (med en hänvisning till beslutet från den 14 april 2023) att det nyligen understrukits att det från ett barnrättsperspektiv är mycket angeläget att Kriminalvårdens samtliga verksamhetsställen erbjuder barnanpassade besökstider för såväl bevakade som obevakade besök. Att erbjuda sådana endast under tider när skolplikt normalt råder medför att barn antingen går miste om skoltid eller inte ges möjlighet att besöka en intagen förälder, vilket inte kan anses vara förenligt med barnkonventionen. JO anser att häktet – som i viss utsträckning ändrat tiderna för besök – ytterligare bör se över besökstiderna och vid behov vidta åtgärder så att även skolpliktiga barn har realistiska möjligheter att besöka sina intagna föräldrar.

JO dnr 3884-2022

Frågan om besökstider för barn har länge varit aktuell

FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) underströk i sina näst senaste rekommendationer till Sverige vikten av att vidta alla nödvändiga åtgärder för att göra det möjligt för barn med föräldrar i fängelse att upprätthålla personliga relationer och direktkontakt med dem, och systematiskt tillämpa principen om närhet (sammanfattande slutsatser och rekommendationer om Sveriges femte periodiska rapport, 2015, CRC/C/SWE/CO/5).

Under år 2018 hade Socialstyrelsen ett uppdrag att kartlägga de insatser som finns för barn som har frihetsberövade föräldrar, och bedöma om insatserna motsvarar de behov som barnen har. I sin redovisning redogjorde Socialstyrelsen för en kunskapsöversikt från 2013 från organisationen Buff, som arbetar för att förbättra villkoren och ge stöd till barn och ungdomar. Kunskapsöversikten visar att det finns stöd för att barn och unga både mår bra av att och vill hålla kontakten med och träffa sin förälder under tiden som hen är frihetsberövad, men det finns flera hinder för barnen när det gäller kontakten med föräldern. I kunskapsöversikten hänvisas det till en studie som lyfter fram att ett sådant hinder är att besök kan bli svårt på grund av långa resor och krock med skoltider och begränsade besökstider.

Kriminalvården har arbetat med frågor som rör barns rätt att upprätthålla kontakt med en frihetsberövad förälder. Bland annat har myndigheten information riktad till barn och unga på sin hemsida. Bland annat handlar informationen om besök på anstalt eller häkte. 

Insidan - En sida för barn eller unga med familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård

JO är alltså i sitt beslut från den 14 april 2023 positiv till att Kriminalvården arbetar med barnrättsperspektivet. Det är viktigt att landets alla anstalter och häkten erbjuder  besökstider som tillgodoser barns rättigheter. Men JO konstaterar i beslutet också att det av slumpvisa sökningar på Kriminalvårdens webbplats framgår att många verksamhetsställen inte gör det. Saken har också varit uppe under inspektioner som JO har utfört under det senaste året. JO konstaterar alltså att det finns anledning för Kriminalvården att ta ett samlat grepp om frågan för att myndigheten ska leva upp till stadgandena i barnkonventionen på sina samtliga verksamhetsställen.