Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Migrationsöverdomstolen återförvisar ett mål till migrationsdomstolen bland annat för att det inte gjorts en bedömning av barnets bästa

Migrationsöverdomstolen (MIÖD) undanröjer i ett beslut den 3 oktober 2023 del av en dom från migrationsdomstolen och visar målet åter för ny handläggning. MIÖD anser att det varit en allvarlig brist i migrationsdomstolens handläggning att det inte har gjorts någon bedömning av vad som är till barnets bästa och vilka konsekvenser en utvisning av en mamma kan medföra för barnet.

 Målet (UM 6238-23) gäller en kvinna som tillsammans med sin man och deras barn ansökt om asyl och uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket avslog familjens ansökan och beslutade om utvisning. Efter familjens överklagande beslutade migrationsdomstolen att bevilja maken och barnet flyktingstatus och uppehållstillstånd i Sverige, men vad gällde mamman avslog migrationsdomstolen överklagandet.

I sitt beslut konstaterar MIÖD bland annat att i fall som rör ett barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver (1 kap. 10 § utlänningslagen), och att barnkonventionen sedan den 1 januari 2020 gäller som svensk lag.

Av skälen för MIÖD:s avgörande framgår bland annat följande:

MIÖD konstaterar att migrationsdomstolen inte har gjort någon bedömning avseende vad som är till barnets bästa och vilka konsekvenser en utvisning av mamman kan medföra för barnet. Detta är enligt MIÖD en allvarlig brist i migrationsdomstolens handläggning. Med hänsyn till detta anser MIÖD att migrationsdomstolens dom ska undanröjas och målet ska visas åter till migrationsdomstolen för ny handläggning.

MIÖD har tidigare konstaterat att i mål som rör barn måste barnkonventionen och principen om barnets bästa beaktas vid den proportionalitetsavvägning som ska göras. Domstolen hänvisar här bland annat till MIG 2020:24.