Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Dom angående straffmätning från Högsta domstolen: omständigheten att små barn berörs påverkar inte påföljdsbestämningen med stöd av bland annat barnkonventionen

Högsta domstolen (HD) har den 2 februari 2023 meddelat en dom där en narkossjuksköterska har dömts till sex månaders fängelse för att hon på arbetet stulit och innehaft narkotikaklassade läkemedel. Vid straffmätningen har beaktats bl.a. att hon förlorat sin anställning och varit underkastad prövotid enligt patientsäkerhetslagen. Att hon har små barn utgör enligt HD inte ett tillräckligt starkt skäl för att påverka påföljdsbestämningen med stöd av barnkonventionen eller brottsbalken.

B 6172-21 ”Fentanylstölden”

HD konstaterar i domen att det vid bedömningen av brottslighetens straffvärde bör beaktas att sjuksköterskan stal läkemedlen i syfte att lindra makens smärtor samt att hon under den aktuella tiden själv var påverkad av svår smärta och därför kom att använda läkemedlen också för egen del. Det var alltså inte fråga om att använda läkemedlen exempelvis i berusningssyfte eller för att tjäna pengar. Samtidigt måste beaktas att hon genom stölderna missbrukade arbetsgivarens förtroende. Det samlade straffvärdet får anses uppgå till tio månaders fängelse.

HD tar i domen upp olika omständigheter som skulle kunna påverka straffmätningen. Till exempel att hon förlorat sin anställning och haft svårigheter att få arbeta som sjuksköterska. HD tar även upp att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslutat om en prövotid med en prövotidsplan som har inneburit en ingripande sanktion för henne. En annan omständighet som HD tar upp är hänsyn till att sjuksköterskan har barn. Barnen är 4 år respektive 1,5 år och hon väntar också ett tredje barn. Hon och barnen bor tillsammans med barnens pappa. HD konstaterar att det förhållandet att hon har små barn inte utgör ett tillräckligt starkt skäl för att påverka påföljdsbestämningen med stöd av barnkonventionen eller 29 kap. 5 § första stycket 8 brottsbalken.

Vid en sammantagen bedömning av det som anförts om de nu berörda billighetsskälen, som inbördes väger ungefär lika, uppgår straffmätningsvärdet till sex månader.

Läs hela domen här