Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
16 mars 2023 Nyhet

Årsrapport 2023 överlämnas till regeringen idag

Allvarlig och grov brottslighet både drabbar och utförs av barn. Om samhället ska kunna bryta denna utveckling krävs en perspektivförskjutning från repressiva åtgärder till tidiga förebyggande insatser för barn. Ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete startar tidigt i barnets liv. Samhällets förmåga att upptäcka barn som växer upp i våld och försummelse måste stärkas och därefter måste de få rätt stöd och insatser.

Idag överlämnar Barnombudsmannen årsrapporten ”Jag hade vitt hjärta – tidiga samhällsinsatser för att stärka barn och förebygga kriminalitet” till regeringen.

Årsrapporten 2023 är indelad i tre områden: Rätten till en trygg uppväxt, Rätten till liv och hälsa och Rätten till en god utbildning.

Alla barn har rätt till trygga uppväxtvillkor och att kunna utvecklas till sin fulla potential. Undersökningar visar dock att ojämlikheten bland barn i Sverige är stor och ökar inom flera områden, bland annat avseende hälsa, ekonomi och skolresultat

Varje barn som dras in i kriminalitet är ett misslyckande. Samhällets förmåga att uppmärksamma och agera för att skydda yngre barn som far illa måste stärkas.

Barnets rätt till en trygg uppväxt

Om yngre barn får stöd tidigt minskar risken för allvarlig problematik eller kriminalitet senare i livet. Samhället behöver stärka sin kapacitet att upptäcka och ge stödinsatser till små barn där föräldraförmågan brister.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och varje barn som dras in i kriminalitet är ett samhällsmisslyckande. Samhällets förmåga att uppmärksamma och agera för att skydda yngre barn som far illa måste stärkas.

Barnet är rättighetsbärare och föräldrarätten får aldrig ha företräde framför barnets rätt till hälsa, liv, utveckling och skydd mot våld. När yngre barns föräldrar brister i omsorg har samhället ansvaret att ge skydd och tillgodose barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Föräldrars rätt till integritet och valfrihet får aldrig stå i vägen för barnets rätt till skydd, vård, stöd och behandling. 

För att tillgodose barnets rätt till skydd och stöd måste socialtjänsten reformeras. Det krävs ändamålsenlig samverkan och informationsöverföring för att säkerställa att barnet inte faller mellan stolar.  

Våra rekommendationer och förslag

En socialtjänstlagstiftning som utgår från ett barnrättsperspektiv

Det betyder att:

 • Barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen förtydligas i lag och likvärdighet garanteras.  
 • Barnet ska ha rätt till stödinsatser även om föräldrarna inte samtycker.
 • Barnet ska göras delaktigt i beslut och insatser för att få rätt stöd.
 • Socialtjänsten ska arbeta tvärprofessionellt med barnet i fokus. 

Ökad kunskap och förbättrat skyddsnät för barn

 • Kartlägg och analysera alla fall där barn och unga dömts för brott till sluten ungdomsvård eller fängelse. Använd kunskapen och barnens erfarenheter för att dra lärdom om hur samhället bättre kan förebygga kriminalitet med tidiga insatser.
 • Öka kunskapen om flickor i kriminella miljöer. Kartlägg deras bakgrund, rekryteringsväg och roll för att identifiera brister i samhällets förmåga att förebygga kriminalitet.
 • Föreskriv att socialtjänsten ska hålla orosanmälningar som inte lett till utredning ordnade på ett sökbart sätt. 

Barnets rätt till liv och hälsa

Barnet har rätt till bästa möjliga hälsa och de första levnadsåren är viktiga för hur barnet klarar sig i vuxenlivet. Barnets utveckling följs redan från mödravården vilket skapar möjligheter att tidigt ge stöd, vård och behandling så att barnets rättigheter tillgodoses. 

En viktig del i arbetet med att förebygga att barn far illa är att identifiera riskfaktorer och ge barnet insatser tidigt. Under de första levnadsåren har barnet få kontakter utanför familjen och är ofta beroende av att aktörer som BVC, tandvård och förskola agerar vid misstanke om att barnet far illa. De som möter yngre barn har avgörande betydelse för att samhällets skyddssystem ska fungera. Barnets rätt till bästa möjliga hälsa måste säkerställas oavsett familjesituation eller omständigheter i övrigt.

Våra rekommendationer och förslag

Förstärk barnrättsperspektivet i hela hälso- och sjukvården inklusive tandvården

 • Förstärk skyddet för barn i utsatthet genom att erbjuda utökat hembesöksprogram och föräldrastöd i hela landet.
 • Utred möjligheten att ge alla barn obligatoriska hälsoundersökningar för att säkerställa rätten till bästa möjliga hälsa.
 • Utöka elevhälsans och skolhuvudmannens ansvar för barnets rätt till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
 • Förbättra möjligheten att ge barnet tidiga, samordnade insatser genom att ge förskolan och skolan laglig rätt att ta initiativ till att en samordnad individuell plan, SIP, upprättas för barnet. 

Öka kunskapen om barn som far illa och skyldigheten att anmäla till socialnämnden att barn far illa

 • Ge kontinuerliga, kunskapshöjande insatser till de yrkesgrupper som omfattas av anmälningsskyldigheten.
 • Identifiera och undanröj hinder i verksamheter som omfattas av anmälningsskyldigheten.
 • Inför ett obligatoriskt moment i relevanta högskoleutbildningar om alla former av våld mot barn, inklusive försummelse. 

Barnets rätt till utbildning

Barnets rätt till förskola ska tillkomma barnet och inte vara beroende av föräldrars livssituation eller sysselsättning. För barn i socioekonomisk eller annan utsatthet är förskolan extra viktig. Den lägger grunden för det livslånga lärandet och har stor betydelse för barnets språkutveckling och senare skolresultat. En fullföljd skolgång är en stark skyddsfaktor och spelar en viktig roll i att förebygga kriminalitet och utsatthet senare i livet.

Våra rekommendationer och förslag

Stärk barns rätt till förskola

 • Ge barn likvärdig och ökad rätt till förskola.
 • Sänk skolpliktsåldern och inför obligatorisk förskola från 5 års ålder.
 • Utöka skolplikten så att den omfattar alla barn som vistas i Sverige. 

Rapporten i sin helhet

Här kan du ladda ned årsrapporten och höra Elisabeth Dahlin, barnombudsman, presentera innehållet.