Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
28 augusti 2019

Rapport till Sveriges tredje granskning inom UPR-processen

I januari 2015 granskade FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté) hur Sverige arbetar med genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Sverige fick tydliga rekommendationer om förändringar från kommittén.

Den 13 juni 2018 röstade riksdagen för att barnkonventionen ska bli svensk lag. Denna lag träder ikraft 1 januari 2020. Samtidigt beslutades att en översyn av hur svensk lagstiftning och praxis stämmer överens med barnkonventionen ska genomföras. Som stöd för rättstillämpare håller en vägledning för hur barnkonventionen ska tolkas och tillämpas i Sverige på att tas fram.

Sverige åtog sig 2016 att vara vägvisarland i det globala partnerskapet mot våld mot barn inom Agenda 2030 och regeringen stod värd när det första globala toppmötet mot våld mot barn arrangerades 2018.

Barnombudsmannens arbete 2015-2019 och fokus för denna rapport

Under perioden sedan Sveriges förra granskning har Barnombudsmannen haft fokus på olika situationer där barn lever i en särskilt utsatt situation i Sverige. Det har varit barn som utsätts för kränkningar och trakasserier i skolan, barn med funktionsnedsättningar, barn som sökt asyl i Sverige, barn i hemlöshet, barn som bor i särskilt utsatta områden, barn i den sociala barnavården, barn som lever i miljöer där personer rekryteras till våldsbejakande islamistisk terrorism (inklusive barn med egen erfarenhet av detta) och ensamkommande barn som försvinner.

Gemensamt för alla dessa grupper är att upplevelser av våld är högst närvarande i deras berättelser. Det handlar om alla typer av våld – fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Det handlar om våld i hemmet, i skolan, i närmiljön och på institutioner eller boendeplaceringar. Barnombudsmannen har därför valt att fokusera våra rekommendationer på vad som behöver göras för att skydda barn mot alla former av våld, i enlighet med barnkonventionen och även andra konventionsåtaganden som Sverige har.

Barnombudsmannen har också valt att följa upp vissa av de rekommendationer som Sverige fick vid den senaste granskningen som gäller barn som placeras i arrest och häkte. Här har Sverige också fått rekommendationer från FN:s barnrättskommitté och FN:s tortyrkommitté.

Ladda ner rapporten på svenska

Ladda ner rapporten på engelska