Sveriges rapporter till barnrättskommittén och Barnombudsmannens kommentarer

Vart femte år ska alla konventionsstater lämna en rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén). I Sverige är det regeringen som ansvarar för att ta fram rapporten till barnrättskommittén.  

Rapporten handlart om vad Sverige gör för att leva upp till barnkonventionens krav.

Sverige har hittills lämnat fem rapporter varav den senaste lämnades under sommaren 2012.   

I de senaste rekommendationerna från Barnrättskommittén uppmanades Sverige att kombinera de två kommande återrapporteringarna till kommittén och överlämna dem den första mars 2021.

I juni 2020 överlämnade Barnombudsmannen ytterligare information till FN:s barnrättskommitté med anledning av Corona-pandemin. Ladda ner rapporten (engelska)

 • Sveriges första rapport 1992 »

  Sverige var ett av de första länderna som ratificerade konventionen om barnets rättigheter. Det skedde den 29 juni 1990. För Sveriges del trädde konventionen i kraft den 2 september 1990.Sverige ska enligt konventionen rapportera till FN:s kommitté för barnets rättigheter vart femte år om hur Sverige genomför konventionen. Detta är den första rapporten.

  Ladda ner rapporten här

 • Sveriges andra rapport 1997 »

  Sverige ratificerade konventionen om barnets rättigheter i juni 1990 utan att reservera sig på någon punkt. Enligt konventionen ska medlemsstaterna regelbundet rapportera till FN:s barnrättskommitté. Föreliggande rapport är Sveriges andra. Den första rapporten lämnades år 1992.

  Ladda ner rapporten här

 • Sveriges tredje rapport 2002 »

  Sverige ratificerade konventionen om barnets rättigheter i juni 1990 utan att reservera sig på någon punkt. Enligt konventionen ska medlemststaterna regelbundet rapportera till FN:s barnrättskommitté. Föreliggande rapport är Sveriges tredje. Den första rapporten lämnades år 1992 och den andra år 1997. Enligt barnrättskommitténs anvisningar ska rapporten endast ta upp de förändringar eller den utveckling som har skett sedan föregående rapporteringstillfälle.

  Ladda ner rapporten här

 • Sveriges fjärde rapport 2007 »

  I oktober 2007 lämnade Sveriges regering sin fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté i Genève. I februari 2009 kallades barnombudsman Fredrik Malmberg och representanter från frivilligorganisationer från Sverige till en utfrågning med barnrättskommitténs representanter för att lämna synpunkter på regeringens rapport. Barnombudsmannen lämnade även skriftliga kommentarer till regeringens fjärde rapport i ett yttrande till kommittén.

  Ladda ner rapporten här
  Ladda ner våra kommentarer om regeringens rapport

 • Sveriges femte rapport 2012 »

  I september 2012 lämnade Sveriges regering sin femte rapport till FN:s barnrättskommitté i Genève. Barnombudsmannen lämnade en egen rapport som underlag till regeringen inför Sveriges femte FN-rapportering. Den bifogades i sin helhet till regeringens rapport. I vårt underlag utgick vi från vad som hänt på de områden där barnrättskommittén såg brister i sin senaste granskning av Sverige. Vi redogjorde också för de frågor som Barnombudsmannen uppmärksammat särskilt under perioden 2009-2011.

  Ladda ner den senaste rapporten här
  Till vårt underlag till regeringens rapport
  Läs om Barnombudsmannens tilläggsrapport här

Barn i en skolkorridor

Barnombudsmannen driver på genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Läs mer om oss