Alla tar ju inte ansvar (2021)

Barnkonventionen som lag under en samhällskris

Teckning på ett barn framför en dator

Barnombudsmannen företräder barns och ungas rättigheter och intressen mot bakgrund av Sveriges åtagande enligt barnkonventionen. I Barnombudsmannens uppdrag ingår bland annat att varje år ta fram en rapport till regeringen om de frågor om barn och unga som ombudsmannen anser att regeringen behöver ha kännedom om samt föreslå författningsändringar eller andra åtgärder som behövs för att barns och ungas rättigheter och intressen skall tillgodoses.

Idag överlämnar Barnombudsmannens sin årsrapport 2021 till regeringen Alla tar ju inte ansvar - Barnkonventionen som lag under en samhällskris. I rapporten har vi undersökt vilka brister i barns rättigheter som var kända innan covid-19-pandemin och vilka brister som synliggjorts under pandemin. 

Underlaget i rapporten bygger i huvudsak på tre källor: vi har pratat med barn om deras syn på sina rättigheter och hur pandemin har påverkat dem, vi har i en enkät undersökt hur barnkonventionen som lag har påverkat olika yrkesgruppers arbete med barns rättigheter och vi har sammanställt intervjuer för att hitta lärande exempel på hur offentliga aktörer har arbetat med barnkonventionen som lag och erfarenheter av arbetet under pandemin. 

Rapporten innehåller bakgrundsfakta om vad barnet som rättighetsbärare betyder och en fördjupning i två av barnkonventionens grundprinciper, rätten till delaktighet i artikel 12 och barnets bästa i artikel 3. Den innehåller också en kort lägesrapport över året som gått med covid-19-pandemin i fokus. 

Läs vår metodbilaga till årsrapporten