Dom tror att dom vet bättre (2020)

Barnet som rättighetsbärare

Tre barn och en domarklubba

När barnkonventionen blev lag den första januari 2020 öppnades nya möjligheter för att åtgärda och komma till rätta med de brister som fortfarande hindrar barn att få sina rättigheter tillgodosedda.

Barnombudsmannens årsrapport 2020 syftar till att ge en ögonblicksbild av Sverige strax innan lagen trädde ikraft. Vi har pratat med barn om deras syn på sig själva och sina rättigheter, vi har undersökt allmänhetens syn på barnets rättigheter och hur domstolar och utredningar använder ett barnrättsbaserat synsätt. Vi tar avstamp i den faktiska situationen i Sverige idag för att se vad som behöver göras för att stärka barnets rättigheter så att intentionen med barnkonventionen som lag blir verklighet.

I rapporten har vi utgått från barnkonventionens fyra grundprinciper; skydd mot diskriminering (artikel 2), barnets bästa (artikel 3), rätten till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6), åsiktsfrihet, delaktighet och rätten att bli hörd (artikel 12). I den attitydundersökning vi genomfört bland allmänheten har frågorna utgått ifrån grundprinciperna och de observationer och slutsatser som FN:s barnrättskommitté och Barnombudsmannen tidigare dragit gällande tillämpningen av konventionens grundprinciper.

Detsamma gäller för de samtal vi genomfört med barn. Under året gjorde vi också en granskning av tingsrättsdomar där våld använts i uppfostrande syfte. Utifrån granskningen har vi breddat vår analys av barnet som rättighetsbärare i utredningar och rättsprocess. I både frågeställningar och analys har vi också använt oss av resonemang och slutsatser som framkommer i olika utredningar.

Våra förslag 2020

Tecknade barn
Till våra förslag

Tre frågor till Elisabeth Dahlin

Elisabeth Dahlin är ny barnombudsman
Barnombudsmannens svar

Intervju: Anders Hagsgård

Hovrättspresident i Hovrätten för Västra Sverige och särskild utredare för Barnkonventionsutredningen

Till intervjun med Anders

Intervju: Maria Gorosch

Polis och gruppchef Barnahus Stockolm

Till intervjun med Maria

Intervju: Steven Lucas

Docent och barnläkare. Leder forskargruppen REACH, Research Enhancing Adolescent and Child Health vid Uppsala universitet

Till intervjun med Steven

Intervju: Rosaline Marbinah

Ordförande LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

Till intervjun med Rosaline