Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Stöd

Barnkonventionen om barns rätt till skydd mot våld

Artikel 19 i barnkonventionen slår fast att staten ska agera och ge relevant skydd när ett barn utsatts för våld, samt utveckla metoder och arbetssätt för att förebygga att barn utsätts för våld. Med våld avses både fysiskt och psykiskt våld.

Artikel 19

  1. Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, administrativa, sociala och utbildningsmässiga åtgärder för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavarens eller annan persons vård.
  2. Sådana skyddsåtgärder bör, där så är lämpligt, innefatta effektiva förfaranden för såväl upprättandet av sociala program som syftar till att ge barnet och de personer som har hand om barnet nödvändigt stöd, som för andra former av förebyggande och för identifiering, rapportering, remittering, undersökning, behandling och uppföljning av fall av ovan beskrivna sätt att behandla barn illa och, där så är lämpligt, förfaranden för rättsligt ingripande.

FN:s barnrättskommittés tolkning

FN:s barnrättskommitté publicerar så kallade allmänna kommentarer, som ger vägledning i hur olika artiklar och teman i barnkonventionen ska tolkas. Gällande barnkonventionens artikel 19 har FN:s barnrättskommitté publicerat allmän kommentar nr 8 och nr 13.