Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Debatt

Hellre en barnbalk än en föräldrabalk »

Det finns ett stort mörkertal när det gäller brott mot barn inom familjen. Uppemot vart tionde barn i Sverige har upplevt våld inom familjen. Fem procent av alla barn upplever ofta våld inom familjen.

  "Lyssna bättre på barnens åsikter" »

  Många barn i Sverige har det bra ställt sett ur ett socialt och materiellt perspektiv. Men det finns brister och växande problem även i vårt välfärdssamhälle. De ekonomiska klyftorna ökar och det finns många familjer där våld, missbruk eller psykisk sjukdom hör till vardagen.

   Tio steg för ett ökat barnperspektiv i kommunen »

   I november är det femton år sedan FN: s generalförsamling antog FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Sverige ställde sig tidigt bakom konventionen och redan 1999 antogs den första nationella strategin för hur vi i Sverige skulle kunna leva upp till barns rättigheter enligt konventionen. I våras kompletterades strategin och det står klart att regering och riksdag klart och tydligt vill att kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter ska öka barnperspektivet i allt beslutsfattande som rör barn och ungdomar upp till 18 år.

    "Vart tionde barn söker psykhjälp" »

    Internationellt sett har svenska barn det bra. Men det finns stora skillnader i livsvillkor mellan dem - och klyftorna växer. Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar är en tydlig varningssignal som nu måste tas på allvar. Mellan 10 och 15 procent av alla barn söker barnpsykiatrisk konsultation under uppväxttiden. Mellan 1999 och 2003 fördubblades försäljningen av antidepressiva läkemedel till 15-19-åringar. Jämfört med mitten av 1980-talet har psykiska besvär som irritation, nervositet och sömnsvårigheter ökat, främst bland flickorna.Det visar ny SCB-statistik som presenteras av barnombudsmannen Lena Nyberg.

     Behåll stöd vid växelvis boende »

     Barnombudsmannen ser med oro på förslaget att avskaffa underhållsstödet i familjer där barnen bor växelvis hos mamma och pappa. Om det blir verklighet kan det drabba ekonomiskt svaga familjer. Vi efterlyser en konsekvensanalys av vilka följder ett slopat stöd skulle få för barnen, skriver Lena Nyberg.

      Skydda barnen bättre »

      Det finns ett stort mörkertal när det gäller brott mot barn inom familjen. Uppemot vart tionde barn i Sverige har upplevt våld inom familjen. Fem procent av alla barn upplever ofta våld inom familjen.

       Lyssna mer på barn och ungdomar som bor på ungdomshem »

       Barn som är placerade för vård utanför hemmet hör till de mest utsatta barnen i vårt samhälle. De ses ofta som offer. Vi bör i stället se dem som överlevare. Framför allt måste vi betona att de har likvärdiga rättigheter som alla andra barn och unga. De har rätt att komma till tals, att uttrycka sina åsikter och att påverka sin egen situation och sitt liv. Vi måste därför satsa mera på att utveckla metoder för kommunikation med barn och unga som omhändertagits av samhället.

        Skärp elevers rättsskydd! »

        Hans Persson, ordförande för Sveriges skolledarförbund, anser att skolmiljön riskerar att försämras om utredningens förslag går igenom. Han vill i stället att arbetet med värdegrundsfrågorna intensifieras och vidareutvecklas.

         Stärk elevens rättigheter »

         Respekt och trygghet är en nödvändig förutsättning för lärande. Alla elever ska ha rätt att känna sig trygga för att kunna fokusera på sin utbildning, istället för att behöva mötas av olika former av kränkande behandling.

          Barns laglösa skulder »

          Hälften av barnen i kronofogdens register i Göteborg är under sexton år. Det yngsta barnet är bara tre år. Totalt finns det 762 barn under 18 år som är skyldiga 4,7 miljoner kronor i registret. Den som har fyllt 16 år har rätt att själva förfoga över pengar som de har tjänat på till exempel sommarjobb. Barn som har fyllt 16 har en större ekonomisk handlingsfrihet än yngre barn och löper därför också en större risk att dra på sig skulder. Att en så stor andel av de skuldsatta barnen är under 16 år pekar därför på stora brister i lagstiftningen och dess tillämpning.