Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Barnets ställning i lagstiftningen

Barnets rättigheter har successivt stärkts i lagstiftning och i den praktiska tillämpningen, men det återstår fortfarande ett stort arbete för att barn ska ses som fullvärdiga rättighetsbärare i lagstiftningen. 

Skrivningar om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals har förts in i till exempel utlänningslagen, skollagen, patientlagen och socialtjänstlagen. Men förändringar krävs i fler lagar för att stärka barnets ställning som rättighetsbärare.

Föräldrarätten ses traditionellt som starkare än barnrätten, något som fortfarande också uttrycks i lagstiftningen. Det blir särskilt tydligt när det gäller barn i redan utsatta situationer som till exempel barn inom den sociala barnavården, barn som utsatts eller bevittnat våld i hemmet och barn i vårdnadstvister.  Barnets röst behöver väga tyngre i ärenden som rör barn.

Barnombudsmannens viktigaste ställningstaganden

Förslag från rapporten Dom tror att dom vet bättre (2020)

  • För in bestämmelser om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals i förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen, utred möjligheterna att införa sådana bestämmelser även i rättegångsbalken.
  • Utred barns och föräldrars ställning i lagstiftningen.
  • Stärk barnets rätt att komma till tals i lagstiftningen och hos utredande myndigheter.
  •  Umgänge med föräldern är inte en rättighet för föräldern och får endast ske om det är till barnets bästa.

Förslag från rapporten Vem bryr sig - när samhället blir förälder (2019)

  • Socialnämnd och domstol ska inför beslut om åtgärder enligt socialtjänstlagen och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) tydliggöra hur barnet har varit delaktigt och hur prövningen av barnets bästa har genomförts. 

Fördjupande material

Nyheter

Remissvar och skrivelser

Publikationer