Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Bra att underlätta för inhemska adoptioner »

I eftermiddag överlämnades adoptionsutredningen till regeringen. Utredningen föreslår att barnets bästa alltid ska vara avgörande vid ett adoptionsbeslut samt att det ska bli lättare att genomföra inhemska adoptioner.

  Alltför hård praxis i bedömningen av barnspecifika skäl »

  På onsdagen överlämnade den särskilda utredaren Bertil Hübinette och Utvärderingsutredningen sitt slutbetänkande Den nya migrationsprocessen (SOU 2009:56) till migrationsminister Tobias Billström. Utredarens uppdrag har bland annat varit att analysera hur bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter (5 kap. 6 § utlänningslagen) tillämpats.

   Idé från nytt expertråd med ungdomar blir verklighet »

   Från och med i höst ska Länsstyrelserna i Jönköping och Kalmar län i samarbete med Barnombudsmannen se till att barn och ungdomar som är placerade på hem för vård  eller  boende, HVB, ska få bättre information om sina rättigheter och en ny möjlighet att göra sina röster hörda.

    Respekten för barnkonventionen måste öka »

    Barnombudsmannens uppdrag är enligt lag att se till att kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter lever upp till FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Barnkonventionen är ett viktigt dokument som i högre grad än i dag behöver få genomslag i barns och ungas vardag. Men i debatten råder det emellanåt en viss osäkerhet kring vilka åtaganden som Sverige har utifrån barnkonventionen.

     Alkoholens hälsoeffekter på födda och ofödda barn »

     - I varje skolklass finns i genomsnitt två till tre barn som kommer från hem där den ena föräldern missbrukar eller har missbrukat alkohol. Dubbelt så många, 20 procent av alla barn i Sverige, lever i en familj där någon vuxen dricker så mycket att det äventyrar föräldrarnas hälsa, det vi kallar riskbruk.

      Viktigt med handlingsplan mot avhysningar »

      Under 2008 blev 735 barn i Sverige berörda av avhysningar från boende. Det visar statistik från Kronofogdemyndigheten. Det är 735 för många. Samarbetet mellan socialtjänst, hyresvärdar och kronofogde måste förbättras, anser barnombudsman Fredrik Malmberg.

       Växeln

       08-692 29 50

       Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
       tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00