Årsrapporteringar

Barnombudsmannen granskar systematiskt hur barns mänskliga rättigheter tillgodoses, med utgångspunkt i barnkonventionen. Varje år ska vi enligt lag lämna en rapport till regeringen om de frågor om barn och unga som vi anser att regeringen behöver ha kännedom om.

Barn sitter i asylutredning hos Migrationsverket

Nedan kan du läsa mer om Barnombudsmannens årsrapporteringar, ladda ner magasinet och ta del av kompletterande information.

Vem bryr sig - när samhället blir förälder (2019)

Rapporten innehåller barns öster om att växa upp i den sociala barnavården. Vi har under 2018 genomfört samtal med barn som har varit placerade i familjehem, på HVB eller särskilt ungdomshem. Vi har också gjort en kvantitativ undersökning genom en enkät som besvarats av barn som är placerade på särskilda ungdomshem. Frågorna har rört de rättighetsområden som vi lyfter i denna rapport. Enkäten och samtalen, tillsammans med den forskning och de myndighetsrapporter som beskrivs, ligger till grund för Barnombudsmannens rekommendationer och förslag.

Utanförskap, våld och kärlek till orten (2018)

Rapporten innehåller svar från drygt 900 barn om hur det är att växa upp i kommuner och förorter där barn statistiskt sett har sämre skolresultat, ekonomi och hälsa än i övriga landet. Det är tydligt att barnen själva inte upplever att de har samma möjligheter som andra barn som växer upp i Sverige. Rapporten innehåller barns röster om att växa upp i utsatta kommuner och förorter.

Vi lämnade allting och kom hit (2017)

Barnombudsmannen har i årets fördjupningsarbete mött cirka 600 barn och unga som tagit sin flykt till Sverige. Många barn har berättat om sina framtidsdrömmar, om hoppet som ställts till Sverige och fristaden här från det barnen upplevt tidigare i sina liv. Men barn har också berättat om asylutredningar där deras asylskäl inte fått komma fram. Hur utredningar inte utförts på ett barnanpassat sätt och att barnen inte alltid förstått vad som händer.

Respekt (2016)

Barnombudsmannen har i 2016 års fördjupningsarbete mött 97 barn och unga med funktionsnedsättning. De berättar att de vill mötas med förväntningar. De vill få information. Få vara delaktiga. De vill få leva i trygghet och slippa fördomar, kränkningar och våld. Det är barn som begär och förtjänar respekt. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut.

Välkommen till verkligheten (2015)

Barnombudsmannen har under 2014 granskat hur de mänskliga rättigheterna respekteras för barn och unga som upplever kränkningar och trakasserier i skolan. Vi har tagit del av 89 barns och ungas erfarenheter av kränkningar i skolan. Vi har också frågat skolhuvudmännen hur de följer upp anmälningar. Vilket stöd finns att få från samhället? Hur fungerar stödet? Och är det möjligt att få upprättelse?

Bryt tystnaden (2014)

Barnombudsmannen har under 2013 granskat hur de mänskliga rättigheterna respekteras för barn och unga som upplever psykisk ohälsa. Vi har mött barn och unga med erfarenhet av hela vårdkedjan – från elevhälsan till psykiatrisk tvångsvård – och lyssnat till hur de upplever samhällets stöd.

Från Insidan (2013)

Barn och ungdomar i arrest och häkte berättar om sina upplevelser, vad som händer och vad man tänker när man är frihetsberövad som barn. Barnombudsmannen har analyserat situationen för dessa barn och ungdomar för att se hur samhället lever upp till barnkonventionen och andra internationella riktlinjer och regler.

Signaler (2012)

Våld i nära relationer. Barn och ungdomar berättar. Arbetet under 2011 har fokuserat på barn som upplever våld i nära relationer. Vi har lyssnat på barn som berättar om våld och övergrepp. De har berättat att de inte blivit sedda och hörda och om hur de blivit bemötta.

Bakom fasaden (2011)

Under 2010 arbetade vi med barn och ungdomar som bor på hem för vård eller boende (HVB) eller familjehem. Denna årsrapport handlar om det barnen och ungdomarna har förmedlat och den analys vi har gjort utifrån barnkonventionen.

I.m sorry (2010)

I.m sorry – röster från särskilda ungdomshem. Under 2009 har Barnombudsmannen lyssnat uppmärksamt på vad de ungdomar som nu bor på de statliga ungdomshemmen har att berätta.

Barn i en skolkorridor

Barnombudsmannen driver på genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Läs mer om oss
Bild på Barnombudsmannens affischer med barnkonventionen på olika språk.

Hos oss hittar du informationsmaterial om barnkonventionen för barn och ungdomar på svenska, dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska. 

Ladda ner eller beställ här