Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Skrivelser

Skrivelse om vuxnas våld och övergrepp mot barn och unga »

Ingen vet hur många barn som utsätts för våld i hemmet. Sedan agaförbudet infördes 1979 har flera attitydundersökningar gjorts och vi har kunnat konstatera att människors attityder till att slå sina barn i uppfostringssyfte markant har förändrats genom förbudet. Det visar att lagstiftningen har haft en tydlig effekt.

  Angående utredning om barnpornografibrott »

  Det är med stor tillfredsställelse som Barnombudsmannen har tagit del av uppgifterna i media enligt vilka Justitiedepartementet ämnar tillsätta en utredning för att föreslå ändringar i brottsbalkens bestämmelser om barnpornografibrott.

   Synpunkter med anledning av 2002 års vårdnadskommittés uppdrag »

   Barnombudsmannen har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter till 2002 års Vårdnadskommitté angående utvärdering av 1996 års reform om barns rätt att komma till tals, 1998 års vårdnadsreform samt reglerna om verkställighet i 21 kap. föräldrabalken.

    Negativ stress bland barn och ungdomar »

    Barn och ungdomar uppvisar allt fler symptom på negativ stress. Stress är en av de allvarligaste frågorna som barn och ungdomar själva tar upp när de formulerar vad de anser att beslutfattare och andra vuxna ska arbeta med.

     Förslag till åtgärder för att minska barns skulder »

     Enligt statistik från Riksskatteverket finns det ca 5 600 barn i Kronfogdemyndighetens register över obetalda skulder. Dessa barns skulder uppgår till 38 miljoner kronor. Den största skulden har en fjortonårig flicka. Hennes skuld är på 321 000 kronor för 247 stycken obetalda parkeringsböter. Den näst största skulden innehas av en pojke med skatteskulder uppgående till 244 000 kronor.