Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Barnets rätt till bästa möjliga hälsa

Alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa, inklusive psykisk hälsa. Psykisk ohälsa bland barn är vanligt och andelen barn som vårdas för depression, ångest och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar. 

Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa är ömsesidigt beroende av att barnets övriga rättigheter tillgodoses. Barn som mår psykiskt dåligt behöver tidigt stöd eller vård så att situationen inte förvärras. Rätten till hälsa är beroende av en jämlik tillgång till hälso- och sjukvård men också att barnet skyddas från alla former av våld. 

Barnombudsmannens viktigaste ställningstaganden

Förslag från årsrapporten Hur dåligt måste man må egentligen? (2024)

 • Revidera begrepp och definitioner för barns psykiska ohälsa som inkluderar barns eget perspektiv.
 • Kartlägg och utvärdera hur och varför psykofarmaka till barn förskrivs och huruvida läkemedelsbehandling kombineras med andra insatser.
 • Utred orsakerna till att barn står i kö till barn- och ungdomspsykiatrin. Kunskaperna ska användas för att utveckla tidiga och lättillgängliga insatser för barn.
 • Inför psykisk hälsa som en obligatorisk del av läroplanen för samtliga skolformer.
 • Säkerställ barnanpassad information om vart barn kan vända sig för stöd, vård och behandling när de mår psykiskt dåligt.
 • Inför krav på skolhuvudmän att varje skola tar fram en plan för att förebygga problematisk skolfrånvaro. Arbetet ska följas upp och utvärderas regelbundet. Barn ska vara delaktiga i arbetet.
 • Inför obligatoriska hälsouppföljningar för alla barn. Barnets utsatthet för alla former av våld ska alltid undersökas.
 • Ge alla barn möjlighet till viss behandling genom elevhälsan.
 • Inför remisskrav till barn- och ungdomspsykiatrin i hela landet.
 • Erbjud ett målgruppsanpassat föräldraskapsstöd med likvärdig tillgång i hela landet som:
  • Bygger på evidensbaserade metoder där barn görs delaktiga i utvärdering och uppföljning av insatserna.
  • Inkluderar kunskap om barns psykiska hälsa och hur den kan främjas.
  • Inkluderar kunskap om alla former av våld och strategier för hur det undviks.

Förslag från årsrapporten Jag hade vitt hjärta (2023):

Förstärk barnrättsperspektivet i hela hälso och sjukvården inklusive tandvården:

 • Förstärk skyddet för barn i utsatthet 
  genom att erbjuda utökat hembesöksprogram och föräldraskapsstöd i hela landet.
 • Utred möjligheten att ge alla barn obligaoriska hälsoundersökningar för att säkerställa rätten till bästa möjliga hälsa.
 • Utöka elevhälsans och skolhuvudmannens ansvar för barnets rätt till medicinska, psykologiska, psykosociala och 
  specialpedagogiska insatser.
 • Förbättra möjligheten att ge barnet tidiga, 
  samordnade insatser genom att ge förskolan och skolan laglig rätt att ta initiativ till att en samordnad individuell plan, SIP, upprättas för barnet. 
 • Revidera begrepp och definitioner för barns psykiska ohälsa som inkluderar barns eget perspektiv.
  Kartlägga och utvärdera hur och varför psykofarmaka till barn förskrivs och huruvida läkemedelsbehandling kombineras med andra insatser.
  Utreda orsakerna till att barn står i kö till barn- och ungdomspsykiatrin. Kunskaperna ska användas för att utveckla tidiga och lättillgängliga insatser för barn.

Fördjupande material

Nyheter

Remissvar och skrivelser

Publikationer